Στόχοι επίτευξης, αυτο-αποτελεσματικότητα, ενδιαφέρον και πρόβλεψη της επίδοσης των μαθητών στα μαθηματικά: συγκριτική ανάλυση σε Κύπριους μαθητές και μαθητές με μεταναστευτική βιβλιογραφία

Χριστοδούλου, Αντώνιος (2020-06)

Many researches showed that the perceived parents’ goals and the perceived classroom goals predict the achievement goals of students. Moreover, they demonstrated that the achievement goals of students affect their self-efficacy, interest and, also, that both self-efficacy and interest positively predict students’ performance. The aim of the present research was to examine how year 5 and 6 students’ motivation in Mathematics affects students’ performance. These variables were studied within a four-level multifactorial path analysis, consisted of environmental factors in the first level, personal goals in the second level, self-efficacy and interest in the third level and performance in the fourth level. Furthermore, we compared native students to students with immigrant biography on one hand, and on the other, students that attend conventional schools to students that attend DRASE (Actions for School and Social Inclusion) schools, where the majority of this population is of immigrant biography. The sample was 762 students, 374 year 5 and 388 year 6 students who attended in 22 public primary schools in the Paphos district. In order to collect data we used a selfreport questionnaire and two different math tests, one for each level. Moreover, we used a self-report questionnaire, delivered to all 72 teachers whose classes participate in the research, with statements measuring mastery and performance teachers’ and school goals. Students’ mastery goals were predicted by the perceived classroom and parents’ mastery goals. Student’s performance goals were predicted by the perceived classroom and parents’ performance goals and by the perceived classroom and parents’ mastery goals. Students’ mastery goals and perceived classroom and parents’ mastery goals predicted self-efficacy and interest. Students’ performance was positively predicted by self-efficacy and interest but negatively predicted by the perceived classroom and parents’ performance goals. Self- efficacy and interest were mediators between mastery goals (students’, classroom, parents’) and students’ performance. Students’ performance goals positively indirectly predicted students’ performance in Mathematics through self-efficacy. Native students showed higher level of both self-efficacy and performance than immigrant students. In a similar way, conventional school students portrayed higher level of self-efficacy and performance in Mathematics than DRASE school students. Students’ mastery goals predicted performance in Mathematics indirectly through self-efficacy for both immigrant and non-immigrant students. Students’ performance goals predicted performance in Mathematics indirectly through self-efficacy only for immigrants. The results of the present research demonstrated the great significance of mastery goals, self-efficacy and interest can help with predicting students’ performance.

Thesis

Πολλές έρευνες κατέδειξαν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αντιλαμβανόμενοι από τους μαθητές στόχοι των γονιών και oι αντιλαμβανόμενοι από τους μαθητές στόχοι της τάξης στη διαμόρφωση των ατομικών στόχων επίτευξης των μαθητών. Επιπρόσθετα, μέσα από την έρευνα διαφάνηκε πως οι ατομικοί στόχοι επίτευξης των μαθητών επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα, το ενδιαφέρον και την επίδοση των μαθητών και πως τόσο η αυτο-αποτελεσματικότητα όσο και το ενδιαφέρον μπορούν να προβλέψουν θετικά την επίδοση των μαθητών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το σύστημα κινήτρων μάθησης των μαθητών Ε΄και Στ΄ τάξης δημοτικού στα Μαθηματικά και να εντοπίσει με ποιο τρόπο τα κίνητρα μάθησης επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών. Μελετήθηκαν οι πιο πάνω μεταβλητές στα πλαίσια ενός πολυπαραγοντικού μοντέλου ανάλυσης διαδρομών (path analysis) τεσσάρων επιπέδων, με επιδράσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες σε ατομικούς, σε αντιλήψεις αποτελεσματικότητας και ενδιαφέροντος και τελικά στην επίδοση. Επιπρόσθετα, έγιναν συγκρίσεις ανάμεσα στους Κύπριους μαθητές και τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία και ανάμεσα στους μαθητές που φοιτούσαν σε τυπικά σχολεία και σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε. (Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης) στα οποία η πλειοψηφία των μαθητών είναι μετανάστες. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούσαν 762 μαθητές, 374 μαθητές Ε΄ τάξης και 388 μαθητές Στ΄ τάξης δημοτικού οι οποίοι φοιτούσαν σε 22 δημόσια δημοτικά σχολεία της επαρχίας Πάφου. Για τη συλλογή των δεδομένων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με αυτοαναφορικές δηλώσεις και δύο δοκίμια για την αξιολόγηση της επίδοσης στα Μαθηματικά, ένα για κάθε τάξη. Επίσης, για τη μέτρηση των στόχων μάθησης και επίδοσης των δασκάλων και του σχολείου δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο με αυτοαναφορικές δηλώσεις, στους 72 δασκάλους που τα τμήματά τους συμμετείχαν στην έρευνα. Οι στόχοι μάθησης των μαθητών προβλέπονταν από τους αντιλαμβανόμενους στόχους μάθησης της τάξης και των γονιών. Οι στόχοι επίδοσης των μαθητών προβλέπονταν από τους αντιλαμβανόμενους στόχους επίδοσης της τάξης και των γονιών και από τους αντιλαμβανόμενους στόχους μάθησης της τάξης και των γονιών. Οι ατομικοί στόχοι μάθησης και οι αντιλαμβανόμενοι στόχοι μάθησης της τάξης και των γονιών προέβλεπαν θετικά την αυτο-αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον των μαθητών. Την επίδοση των μαθητών την προέβλεπαν θετικά η αυτο-αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον των μαθητών και αρνητικά οι αντιλαμβανόμενοι στόχοι επίδοσης της τάξης και των γονιών. Οι στόχοι μάθησης (ατομικοί, τάξης, γονιών) προέβλεπαν διαμέσου της αυτο-αποτελεσματικότητας και του ενδιαφέροντος την επίδοση των μαθητών στα Mαθηματικά. Οι στόχοι επίδοσης επιδρούσαν θετικά πάνω στην επίδοση των μαθητών διαμέσου της αυτο-αποτελεσματικότητας. Οι Κύπριοι μαθητές εμφάνισαν ψηλότερα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας και είχαν ψηλότερη επίδοση από τους μετανάστες μαθητές. Κατά παρόμοιο τρόπο, οι μαθητές των τυπικών σχολείων είχαν ψηλότερα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας και είχαν ψηλότερη επίδοση από τους μαθητές των σχολείων ΔΡΑ.Σ.Ε. Μελετώντας τα μοντέλα διερεύνησης των Κυπρίων μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία βρέθηκε πως οι στόχοι μάθησης διαμέσου της αυτο-αποτελεσματικότητας προέβλεπαν την επίδοση όλων των μαθητών. Οι στόχοι επίδοσης προέβλεπαν την επίδοση έμμεσα διαμέσου της αυτο-αποτελεσματικότητας μόνο στους μετανάστες μαθητές. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε η μεγάλη σημασία των στόχων μάθησης, της αυτο-αποτελεσματικότητας αλλά και του ενδιαφέροντος και η θετική διασύνδεσή τους με την επίδοση των μαθητών.

Collections: