Μικροβιολογική ποιότητα νωπού αγελαδινού γάλακτος:οριζόντια δειγματοληψία από ένα βουστάσιο

Κυπριανού, Κυριακή (2013)

Η μικροβιολογική ποιότητα του νωπού αγελαδινού γάλακτος επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Σημαντικοί παράγοντες είναι οι συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στο βουστάσιο αλλά και οι ειδικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια της άμελξης, μεταφοράς και ψύξης του γάλακτος. Υποκλινικές μαστίτιδες επίσης μπορούν να επηρεάσουν τη μικροβιολογική ποιότητα του γάλακτος. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάλυση 38 δειγμάτων (37 δείγματα από ατομικά ζώα και 1 συνολικό δείγμα) από ζώα συγκεκριμένου βουστασίου τα οποία διαβίωναν κάτω από τις ίδιες συνθήκες καθώς και η διερεύνηση μικροβιολογικών διαφορών μεταξύ τους. Οι μικροβιολογικοί παράμετροι που εξετάστηκαν ήτανο προσδιορισμός της ολικής μικροβιακής χλωρίδας, ο προσδιορισμός του ολικού αριθμού εντεροβακτηρίων και η ανίχνευση αποικιών ανθεκτικών στα αντιβιοτικά, ESBL και MRSA. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το συνολικό δείγμα ήταν κάτω από 100.000/ml, βρισκόταν δηλαδή σε επιθυμητό επίπεδο. Για τα ατομικά δείγματα των ζώων παρατηρήθηκε ότι το 40,5% (15 ζώα) ήταν πάνω από 100.000/ml. Όσο αφορά τα εντεροβακτήρια το 86% των δειγμάτων ήταν θετικάκαι οι αριθμοί κυμαίνονταν από 2,7 log10cfu/ml έως 5,8 log10cfu/ml. Αυτό ίσως να υποδηλώνει επιμόλυνση με κόπρανα κατά την άμελξη. Για ESBLθετικά ήταν το 54,1% των δειγμάτων. Επίσης απομονώθηκαν αποικίες ανθεκτικές στα αντιβιοτικά για MRSA από ένα υψηλό ποσοστό (59,5%)δειγμάτων. Από τα αποτελέσματα μας παρατηρείται ότι υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ζώων της ίδιας κτηνοτροφικής μονάδας. Επομένως τηρώντας καλύτερες συνθήκες υγιεινής,λαμβάνοντας προφυλάξεις και αποφεύγοντας κατά το δυνατόντις μολύνσεις κατά τη άμελξη, εξασφαλίζεται παραγωγή γάλακτος καλύτερης ποιότητας και με μικρό αριθμό μικροοργανισμών.

Bachelors Thesis

The microbiological quality of raw cow's milk is influenced by many factors. Important factors are the hygiene conditions in the farm and the specific conditions during milking, transport and cooling of milk. Subclinical mastitis can also affect the microbiological quality of the milk. The objective of this study was to analyze 38 samples, 37 samples from individual animals andthe Bulk Tank milk (BTM) sample of a specific farm. All samples were collected from the dairy farm under the same conditions and were examined for a total of four different microbiological parameters; (i) Total Viable Count (TVC), (ii) Enterobacteriaceae, (iii) ESBL and (iv) MRSA. The results showed that the TVC of the BTM sample was within the legal limit of <100,000 cfu/ml at 4,7log10 cfu/ml. TVC results from the individual animals ranged from 4,8 log10 cfu/ml to 7,4 log10 cfu/ml. A total of 86% of the samples were positive for Enterobacteriaceae with numbers ganging from 2,7 log10 cfu/ml to5,8 log10 cfu/ml. ESBL Enerobacteriaceae were isolated from a total of 54% of the samples and MRSA from 59%. The results demonstrated that there were significant differences in the microbial quality between animals within the same farm. Therefore, better hygienic conditions alongside with better milking practices are recommended which will improve themicrobial quality of the milk from individual animals and reduce the microbial numbers in the BTM.

Collections: