«Ο θεσμός του μουσικού σχολείου στην Ελλάδα. Θεσμικές και κοινωνικοοικονομικές πτυχές»

Γραμμένος, Κωνσταντίνος (2020-05)

English Music education has always had a great place in Greece. As we go through the fifth decade of operation of music schools, this dissertation examines the degree to which they fulfill their goals, their weaknesses and makes suggestions for improving their operations. Since its establishment, music schools have aimed at developing and cultivating the abilities of their students. At the same time the music schools are cultural centers; and upgrading the cultural status of the area that operate. The state should invest in them, staffing them with adequate and appropriate personnel, which will be constantly trained. It should also provide them with all the necessary equipment that they need in order to thrive and invest in research and innovation. As ongoing socio-economic change requires a flexible school that can be easily adapted to new conditions.

Thesis

Η μουσική εκπαίδευση έχει διαχρονικά σπουδαία θέση στην Ελλάδα. Καθώς διανύουμε την πέμπτη δεκαετία λειτουργίας των μουσικών σχολείων, μέσα από τη διατριβή αυτή εξετάζεται ο βαθμός στον οποίο εκπληρώνουν τους στόχους τους, οι αδυναμίες που παρουσιάζουν και γίνονται προτάσεις που αφορούν τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Τα μουσικά σχολεία από την ίδρυσή τους στοχεύουν στην ανάπτυξη και την καλλιέργεια των ικανοτήτων των μαθητών τους και παράλληλα αποτελούν εστίες πολιτισμού, αναβαθμίζοντας την πολιτιστική ζωή του τόπου. Η πολιτεία οφείλει να επενδύει σε αυτά, στελεχώνοντάς τα με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, το οποίο και θα επιμορφώνεται συνεχώς. Επίσης, θα πρέπει να τους παρέχει τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να επιτυγχάνεται η εύρυθμη λειτουργία τους και να επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς οι συνεχείς αλλαγές που πραγματοποιούνται σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο απαιτούν ένα σχολείο ευέλικτο που θα μπορεί να προσαρμόζεται εύκολα στις νέες συνθήκες.