Πολιτικές διαχείρισης διαφορετικότητας στην επικοινωνία εκπαιδευτικού και γονέα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον

Μπατζή, Δήμητρα (2020)

Thesis

Το θέμα της συγκεκριμένης μελέτης είναι οι πολιτικές διαχείρισης της διαφορετικ΄τηατς και των εμποδίων που συναντώνατι στη διαπολιτισμική επικοινωνία μεταξύ δασκάλων και εκπαιδευτικών. Η επικοινωνία μεταξύ σχολεία και οικογένειας έχει μελετηθεί από αρκετούς παιδαγωγούς και κοινωνιολόγους και έχει βρεθεί ότι αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εξέλιξη και απόδοση του μαθητή. Επίσης η συνεχώς αυξανόμενη μετακίνηση των λαών σε διαφορετικές χώρες καθιστούν απαραίτητη τη μελέτη και διερεύνηση των εμποδίων που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί όταν αυτοί επικοινωνούν μεταξύ τους σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.