Μελέτη της αντοχής της βρωμοκαρυδιάς (AILANTHUS ALTISSIMA) σε συνθήκες ξηρασίας

Φιλίππου, Παναγιώτα (2012)

Conference Papers

Η βρωμοκαρυδιά ή αείλανθος ο υψηλότατος (Ailanthus altissima) είναι δενδρώδες φυλλοβόλο είδος με ευρεία προσαρμοστικότητα ακόμη και υπό αντίξοες συνθήκες. Η αντοχή του σε διάφορες περιβαλλοντικές συνθήκες έδωσε το έναυσμα να μελέτης της επίδρασης της ξηρασίας σε αρτίβλαστα Α. altissima 40 ημερών. Η καταπόνηση έγινε μέσω της μη εφαρμογής άρδευσης στα <ρυτά για 14 ημέρες και ακολούθησε ο έλεγχος της καταπόνησης με αναλυτικές και βιοχημικές τεχνικές. Οι μετρήσεις στα καταπονημένα από έλλειψη νερού (συνθήκες ξηρασίας) φυτά, έδειξαν αυξημένα επίπεδα ενεργών μορφών οξυγόνου (μορίων υπεροξειδίου του υδρογόνου, Η2Ο2) και της υττεροξείδωσης λιπιδίων των μεμβρανών ως δείκτες της κυτταρικής ζημιάς. Η αυξημένη παραγωγή μορίων υπεροξειδίου του υδρογόνου (Η'•Ψ9'•Η ) συνοδεύτηκε από αύξηση της συγκέντρωσης βεργών ριζών αζώτου (μονοξείδιο του αζώτου, NO) στα καταπονημένα από ξηρασία φυτά. Επιπρόσθετα, η μελέτη του ενζύμου που συμμετέχει στην παραγωγή NO, της νιτρικής αναγωγάσης (NR), έδειξε μείωση της ενζυμικής ενεργότητας (καταλυτικής δράσης) στα καταπονημένα από ξηρασία φυτά σε σχέση με τα φυτά-μάρτυρες. Σύγκριση των αποτελεσμάτων της αντοχής του altissima στην καταπόνηση, σε σχέση με άλλα φυτικά είδη παρόμοιας ηλικίας (40 ημερών) έδειξε ότι το είδος αυτό (A altissima), ως αρτίβλαστο, παρουσιάζει μειωμένα επίπεδα ζημιάς ως συνέττεια της ξηρασίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται από μακροσκοπικές παρατηρήσεις αλλά και αττό μετρήσεις σε μοριακό/βιοχημικό επίπεδο.

Collections: