Επίδραση της αβιοτικής καταπόνησης υπό συνθήκες αλατότητας στο αλλόχθονο δενδρώδες ζιζάνιο

Φιλίππου, Παναγιώτα (2012)

Conference Papers

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να μελετήσει την ανοχή της βρωμοκαρυδιάς (Ailanthus altissima) σε συνθήκες υψηλής αλατότητας χρησιμοποιώντας αρτίβλαστα 40 ημερών. Η καταπόνηση των φυτών έγινε,εφαρμόζοντας ριζοπότισμα με δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλύματος άλατος NaCI (150 mM και 300 mM) και ακολούθησε ο χαρακτηρισμός της επίδρασης αβιοτικής καταπόνησης στο φυτό με αναλυτικές και βιοχημικές τεχνικές. Συγκεκριμένα, μετρήθηκε στα φυτικά κύτταρα η υπεροξείδωση των λυπιδίων των μεμβρανών ως δείκτης της κυτταρικής ζημιάς, η περιεκτικότητα σε ελεύθερες ρίζες οξυγόνου (υπεροξείδιο του υδρογόνου) και του προστατευτικού μορίου της προλίνης, καθώς επίσης και η δραστικότητα του βιοσυνθετικού ενζύμου της προλίνης Δ -πυρρόλινο-5-καρβόξυλο-συνθετάση isSCS). Η απόκριση στην καταπόνηση σε άλλα φυτικά είδη παρόμοιας ηλικίας (40 ημερών), σε σχέση το αναπτυσσόμενο φυτό 40 ημερών Ailanthus altissima, βρέθηκε να είναι παρόμοια. Η βιολογική σημασία του αποτελέσματος αυτού έγκειται στην υψηλή ανοχή της βρωμοκαρυδιάς, καθώς από το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται (αρτίβλαστα), καθίσταται εξίσου ανθεκτική στην αλατότητα με άλλα φυτικά είδη παρόμοιας ηλικίας, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ώριμα φυτά λόγω του μικρού κύκλου ζωής

Collections: