Ανθεκτικότητα του κοινού τετράνυχου tetranychus urticae koch (acari : tetranychidae) στα εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα

Χριστοδούλου, Μαρία (2011)

It is established that a large part of the crop destroyed by the action of the mites which happen because of their biological cycle but also because of their large populations that they develop. Apart from the direct consequences that happen because of sucking their juices, the mites transfer also, other microorganisms causing secondary inflections. There are species such as the Tetranychus urticae, the Panonychus ulmi and Panonychus citri which belong to the Tetranychidae family and also other species such as the Aculus pelekassi and the Aculops lycopersici. Those mites are considered as harmful species. Because of the difficulty that they face in addressing, the main way of the mite’s combat is the acaroids which act disrupting the proper functioning of their organization. However, they created the phenomenon of resistance because of their sustained use, in conjunction with their short biological cycle and the large populations that they develop. It has been examined the existence of the resistant populations of the Tetranychus urticae Koch which included in insecticides and acaroids that are widely used in the Cypriot market and in natural populations from different crops.

Bachelors Thesis

Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό της φυτικής παραγωγής καταστρέφεται από την δράση των ακάρεων εξαιτίας του μικρού βιολογικού τους κύκλου αλλά και των μεγάλων πληθυσμών που αναπτύσσουν. Εκτός από τις άμεσες συνέπειες λόγω της μύζησης των χυμών, τα άκαρη μεταφέρουν και μικροοργανισμούς προκαλώντας δευτερογενείς μολύνσεις. Επιζήμια είδη ακάρεων θεωρούνται οι τετράνυχοι Tetranychus urticae, Panonychus ulmi και Panonychus citri της οικογένειας Tetranychidaeκαθώς και τα είδη Aculus pelekassi, Aculops lycopersici. Λόγω της δυσκολίας στην αντιμετώπιση, ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των ακάρεων είναι τα ακαρεοκτόνα, τα οποία δρουν διαταράσσοντας τη σωστή λειτουργία του οργανισμού τους. Όμως η εκτεταμένη χρήση τους σε συνεργασία με τον μικρό βιολογικό τους κύκλο και το μεγάλο πληθυσμών που αναπτύσσουν, έχει δημιουργήσει το φαινόμενο της ανθεκτικότητας. Εξετάστηκες η ύπαρξη ανθεκτικότητας πληθυσμών του Tetranychus urticae Koch σε εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Κυπριακή αγορά, σε φυσικούς πληθυσμούς από διάφορες καλλιέργειες.

Collections: