Μελέτη αντιξειδωτικής και αντιμικροβιακής δράσης εκχυλισμάτων φυτών των οικογενειών Asteraceae και Geraceae που φυτέυονται στην Κύπρο

Kωνσταντίνου, Άντρια (2012)

Στην παρούσα διατριβή μελετήθηκε η σύσταση σε φαινολικά συστατικά, η αντιοξειδωτική ικανότητα και η αντιμικροβιακή δράση εκχυλισμάτων των φυτών Achillea millefolium, Artemisia absinthium, Santolina chamaecyparissus και Stevia rebaudiana της οικογένειας Asteraceae και Pelargonium purpureum της οικογένειας Geraniaceae. Χλωρά δείγματα των παραπάνω φυτών αποξηράνθηκαν σε θερμοκρασία δωματίου και ακολούθησε εκχύλιση με μια σειρά διαλυτών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν οι πολικοί διαλύτες νερό και μεθανόλη και οι ενδιάμεσης πολικότητας διαλύτες ακετόνη και οξικός αιθυλεστέρας. Ο προσδιορισμός και η ταξινόμηση των φαινολικών συστατικών των παραπάνω εκχυλισμάτων πραγματοποιήθηκε με φωτομετρικές τεχνικές, ενώ η αντιοξειδωτική τους ικανότητα προσδιορίστηκε με την μέθοδο Ferric Reducing Antioxidant Power. Επίσης μελετήθηκε και η αντιμικροβιακή δράση των προαναφερόμενων εκχυλισμάτων σε δύο φυτοπαθογόνα (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis και Xanthomonas campestris pv. campestris) και τρία τροφιμογενή βακτήρια (Enterococcus faecalis, Escherichia coli και Staphylococcus aureus) με τη χρήση χρωματογραφικής μεθόδου (p-iodonitrotetrazolium violet) και υπολογίσθηκε η ελάχιστη συγκέντρωση του εκχυλίσματος που προκάλεσε παρεμπόδιση (Minimum Inhibitory Concentration) στην ανάπτυξη των προαναφερόμενων μικροοργανισμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υδατικά εκχυλίσματα παρουσίασαν την υψηλότερη συγκέντρωση σε ολικά φαινολικά συστατικά και αντιοξειδωτική δράση στο σύνολο των φυτών. Πιο συγκεκριμένα το φυτό A. absinthium είχε την υψηλότερη περιεκτικότητα σε ολικά φαινολικά συστατικά. Η υψηλότερη συγκέντρωση παραγώγων του υδροξυκιναμμωμικού οξέος παρουσιάστηκε στα πολικά εκχυλίσματα του φυτού S. rebaudiana και στα εκχυλίσματα μεσαίας πολικότητας του φυτού P. purpureum. Το φυτό A. absinthium έχει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε φλαβονοειδή, ενώ το φυτό S. rebaudiana έχει υψηλή συγκέντρωση σε πολικά φλαβονοειδή. Όσον αφορά την αντιμικροβιακή δράση των εκχυλισμάτων, παρατηρήθηκε ότι το εκχύλισμα οξικού αιθυλεστέρα του φυτού A. absinthium παρουσίασε υψηλή αντιμικροβιακή δράση και στα δύο φυτοπαθογόνα βακτήρια, ενώ το ακετονικό εκχύλισμα του φυτού A. millefolium παρουσίασε ισχυρή αντιμικροβιακή δράση μόνο στο S. aureus από το σύνολο των τροφιμογενών μικροοργανισμών.

Bachelors Thesis

In the present study we studied the composition of phenolic compounds, the antioxidant capacity and the antimicrobial activity of plant extracts from Achillea millefolium, Artemisia absinthium, Santolina chamaecyparisus and Stevia rebaudiana of the Asteraceae family and Pelargonium purpureum of the Geraniaceae family. Collected fresh plant samples were dried at room temperature and extracted with solvents ranging from high to intermediate polarity (water, methanol, acetone and ethyl-acetate). Identification and classification of phenolic compounds was carried out with photometric techniques, while their antioxidant capacity was determined using the Ferric Reducing Antioxidant Power method. In addition, the antimicrobial activity of the aforementioned extracts was studied against two plant pathogenic (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis and Xanthomonas campestris pv. campestris) and three food-borne bacteria (Enterococcus faecalis, Escherichia coli and Staphylococcus aureus) using a chromatographic method (p-iodonitrotetrazolium violet) and their minimum inhibitory concentration (MIC) was calculated. The highest concentration of total phenolic compounds were received when water was used as a solvent. Furthermore, the aqueous solvents presented the highest total antioxidant activity among all plants species. More specifically, A. absinthium presented the highest concentration of total phenolic compounds. The highest concentration of hydroxycinnamic acid derivatives was found in the polar extracts of S. rebaudiana and the extracts of intermediate polarity of P. purpureum. The highest content of flavonoids was observed in A. absinthium, while S. rebaudiana demonstrated high concentrations of polar flavonoids. Regarding the antimicrobial activity, the ethyl-acetate extract of A. absinthium had the lowest MIC value for both plant pathogenic bacteria. On the other hand, the acetone extract of A. millefolium demonstrated the best antimicrobial activity solely on S. aureus, among all studied food-borne pathogens.

Collections: