Συγκριτική ανάλυση φυσικοχημικών και φυτοχημικών ιδιοτήτων καρπών ελιάς (Olea europaea L.)

Αντωνίου, Ελευθέριος (2011)

This study was designed to study the physiochemical characteristics and phytochemical properties of two olive cultivars widely grown in Cyprus: 'Cyprus Ladoelia' and 'Picual'. The plant material was harvested from an orchard (Arakapas, Lemesos) at 2 different late developmental stages and immediately transferred to the laboratory for further analysis. Fruit material was used to measure weight and diameter, tissue firmness, moisture, oil content and the spectroscopic indicators K232 (dienes) and K270 (trienes). In addition, the phytochemical profile (total phenols, hydroxycinnamic acids, total flavonols and totals anthocyanins) of fruit tissue was analysed. Furthermore, total antioxidant capacity was monitored with the DPPH (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl) method. Results indicated that slight differences regarding the physicochemical characteristics, were monitored between the examined cultivars. However, the identification and classification of phenolic compounds showed that 'Picual' olive fruit was richer source in bioactive compounds and had higher antioxidant capacity. This study may serve as a basis for further evaluation of the 'Cyprus Ladoelia' and the exploitation of 'Picual' cultivar which shows good adaptability in soil and climatic conditions of Cyprus.

Bachelors Thesis

Η παρούσα εργασία είχε ως σκοπό να μελετηθούν τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά και οι φυτοχημικές ιδιότητες δυο ποικιλιών ελιάς που καλλιεργούνται ευρέως στην Κύπρο για την παραγωγή ελαιόλαδου: η ‘Κυπριακή Λαδοελιά’ και η ‘Picual’. Το φυτικό υλικό συγκομίστηκε από ελαιώνα στο χωριό Αρακαπά της επαρχίας Λεμεσού σε δύο διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια (τελικά στάδια ωρίμανσης) και ακολούθως μεταφέρθηκε στο εργαστήριο. Οι παράμετροι που προσδιορίστηκαν ήταν το βάρος και η διάμετρος του καρπού, η συνεκτικότητα σάρκας, η υγρασία του καρπού, η ελαιοπεριεκτικότητα και οι φασματοσκοπικοί δείκτες Κ232 (διένια) και Κ270 (τριένια). Επιπρόσθετα, μελετήθηκε το φυτοχημικό τους προφίλ (περιεκτικότητα σε ολικές φαινολες, υδροξυκινναμωμικά οξέα, φλαβόνολες και ανθοκυάνες), καθώς και η συνολική αντιοξειδωτική τους ικανότητα με τη μέθοδο 2,2 διφαινυλο-1-πικρυλυδραζύλιο (1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl, DPPH). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά στις ποικιλίες ‘Κυπριακή Λαδοελιά’ και ‘Picual’ βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα με μικρές διαφοροποιήσεις. Ωστόσο, η ποικιλία ‘Picual’ ήταν πλουσιότερη σε φαινολικά συστατικά, και είχε υψηλότερα επίπεδα αντιοξειδωτικής ικανότητας. Η μελέτη αυτή μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για την περαιτέρω αξιολόγηση της ‘Κυπριακής Λαδοελιάς’ και την αξιοποίησή της, όπως επίσης και της ποικιλίας ‘Picual’, η οποία έχει ικανοποιητική προσαρμοστικότητα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο.

Collections: