Απομόνωση, ταυτοποίηση & έλεγχος ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά

Δημητρίου, Μαρία (2013)

Bachelors Thesis

Η αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών στη γεωργία και την κτηνοτροφία έχει οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα ανθεκτικότητας σε πληθώρα αντιμικροβιακών ουσιών παγκοσμίως. Η πτηνοτροφία έχει σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο αυτό εξαιτίας της ολοένα και περισσότερο αυξανόμενης εντατικοποίησης της εκτροφής των πουλερικών τα οποία διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης αρκετών ασθενειών βακτηριολογικής προέλευσης. Επιπρόσθετα τα κοτόπουλα κατέχουν υψηλή θέση στην διατροφική αλυσίδα με υψηλά ποσοστά κατανάλωσης παγκοσμίως. Ταυτόχρονα μπορούν να λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι ξενιστές για αρκετούς μικροοργανισμούς. Κρίνεται λοιπόν ενδιαφέρουσα η μελέτη της μικροβιακής χλωρίδας τους σε συνδυασμό με τη διερεύνηση της ανθεκτικότητας της μικροχλωρίδας τους σε αντιβιοτικές ουσίες. Τα βακτήρια Escherichia coli και Enterococcus spp. θεωρούνται καλοί δείκτες τόσο της μικροβιακής ποιοτικής κατάστασης τους όσο και του φαινομένου της ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά. Στην παρούσα εργασία απομονώθηκε από κόπρανα κοτόπουλων πάχυνσης η Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (ΟΜΧ) καθώς και η μικροχλωρίδα σε E. coli και Enterococcus spp.. Ταυτόχρονα απομονώθηκαν ανθεκτικοί στα αντιβιοτικά (κεφοταξίμη, γνεταμικίνη, αμπικιλλίνη και βαμκομυκίνη) πληθυσμοί από τις τρείς παραπάνω μικροβιακές ομάδες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο ολικός πληθυσμός, ο πληθυσμός στην αμπικιλλίνη και γενταμικίνη βρίσκονται στα ίδια επίπεδα (6.50, 6.25, 6.37 log cfu/g αντίστοιχα) ενώ ο πληθυσμός στην κεφοταξίμη βρισκόταν σε πιο χαμηλά επίπεδα (5.44 log cfu/g). Στον έλεγχο ευαισθησίας σταε αντιβιοτικά με τη μέθοδο της διάχυσης παρατηρήθηκε πως όλοι οι πληθυσμοί ήταν ανθεκτικοί στην αμπικιλλίνη. Οι απομονώσεις E. coli διαχωρίστηκαν στις τέσσερις φυλογενετικές ομάδες (Α, Β1, Β2 και D) και ελέγθηκαν για την ανθεκτικότητα τους. Απομονώθηκαν επίσης εντερόκοκκοι και οι οποίοι ελέγθηκαν ως προς την ανθεκτικότητα τους στα αντιβιοτικά αμπικιλλίνη γενταμικίνη υψηλής συγκέντρωσης και βανκομυκίνη. Πληθυσμοί ανθεκτικοί στην βανκομυκίνη δεν βρέθηκαν. Κατά τον διαχωρισμό των ειδών των Enterococcus spp. βρέθηκε μόνο E. faecium φαινόμενο που παρουσιάζετε εξαιτίας της πίεσης από τη χρήση των αντιβιοτικών. Από την παρούσα μελέτη φαίνεται ότι το φαινόμενο της ανθεκτικότητας και πολυανθεκτικότητας στην πτηνοτροφία είναι υπαρκτό και θα πρέπει να τύχει περαιτέρω διερεύνησης.

Collections: