Η αντίληψη των Κυπρίων καταναλωτών ως προς τα λειτουργικά τρόφιμα εντος της κυπριακής αγοράς

Πισσίδης, Αντρέας (2013)

Από αρχαιοτάτων χρόνων, η διατροφή διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην ζωή του κάθε ζωντανού οργανισμού και δε των ανθρώπων. Είχε ως στόχο την επάρκεια, αλλά τώρα έχουμε περάσει στην εποχή της σύγχρονης βέλτιστης διατροφής με απώτερο στόχο την διασφάλιση της μέγιστης ευεξίας, υγείας, ψυχολογικής ικανοποίησης αλλά και του κινδύνου για ασθένειες στον άνθρωπο. Δηλαδή, πρώτιστος στόχος της διατροφής είναι να παρέχει τα θρεπτικά στοιχεία σε επαρκείς ποσότητες για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών ενός ατόμου. Εντούτοις, νέα επιστημονικά στοιχεία καθώς και η ανάγκη για νέα τρόφιμα η οποία είναι υπαρκτή και συνεχής, υποστηρίζουν την υπόθεση ότι κάποια τρόφιμα και τα συστατικά αυτών των τροφίμων έχουν ευεργετικές φυσιολογικές και ψυχολογικές ιδιότητες πέρα από την παροχή των βασικών θρεπτικών συστατικών. Γι’ αυτά τα τρόφιμα αναπτύχθηκε ο όρος «λειτουργικά τρόφιμα». Είναι αυτά που είτε ως σύνολο, είτε εμπλουτισμένα παρέχουν επιπρόσθετα οφέλη στην υγεία όταν καταναλώνονται σε αποτελεσματικά επίπεδα ως μέρος μίας ποικίλης διατροφής σε τακτική βάση. Τα τελευταία χρόνια έχουν μπει δυναμικά στην αγορά και κατεπέκταση στην συνείδηση του κόσμου, αφού αυξάνεται συνεχώς τόσο η ζήτηση, χρησιμότητα, αποδοχή τους καθώς και η αγοραστική τους δύναμη. Για την πραγματοποίηση και εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής διατριβής, χρησιμοποιήθηκαν πληροφορίες από την διεθνή βιβλιογραφία και διεξήχθη τόσο ποιοτική όσο και ποσοτική έρευνα. Σκοπός της ήταν η μέτρηση της τάσης και της αντίληψης των καταναλωτών, της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς καθώς και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιλογή και συμπεριφορά των καταναλωτών για τα λειτουργικά τρόφιμα. Με βάση τα πιο πάνω και δια το λόγο ότι δεν υπήρχαν αρκετά διαθέσιμα πρωτογενή στοιχεία, για την ολοκλήρωση της συντάχθηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο με 19 ερωτήσεις και δυνατότητα επιλογής σε κάποιες από αυτές ανάλογα εάν γνωρίζουν και αγοράζουν τα τρόφιμα αυτά. Συμπληρώθηκε από καταναλωτές σε υποκαταστήματα λιανικής πώλησης και αγοράς τροφίμων κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 2013 και εν τέλει συγκεντρώθηκαν 200 ερωτηματολόγια. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας, προκύπτει ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν είχαν εις γνώση τα λειτουργικά τρόφιμα, και σε μία ποσοστιαία κλίμακα από το 0-100 προκύπτει ότι αυτοί που γνώριζαν ήταν 41%. Επομένως οι ερωτηθέντες καταναλωτές είχαν μερική iii γνώση για τα λειτουργικά τρόφιμα λόγω κάποιων παραγόντων που επηρεάζουν την πιο πάνω γνώση των καταναλωτών. Κάποιοι από τους παράγοντες ήταν το επίπεδο εκπαίδευσης, η ηλικία και το φύλο των ερωτηθέντων. Διερευνήθηκαν επίσης η παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των καταναλωτών, και από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι οι παράγοντες που δρουν καταλυτικά είναι το μέγεθος του νοικοκυριού, το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης και η οικονομική κατάσταση του νοικοκυριού. Καταλήγοντας, από τους ερωτηθέντες που δήλωσαν ότι τα καταναλώνουν σχεδόν όλοι τα εμπιστεύονται και τα έχουν προσθέσει στο διαιτολόγιο τους σε εβδομαδιαία βάση κυρίως για προληπτικούς λόγους.

Bachelors Thesis

Since ancient times, diet plays an important role in the life of every living organism and humans. Nowadays, we have moved from the initial intention of adequacy into the era of modern optimal nutrition with a view towards ensuring maximum well being, optimal health and psychological satisfaction whilst decreasing the risk of disease in humans. The primary purpose of food is to provide nutrients in sufficient quantities to meet the nutritional needs of an individual. However, new scientific data and the need for new food which is real and ongoing, support the hypothesis that some foods and their ingredients have beneficial physiological and psychological properties beyond the provision of essential nutrients. For these foods, the term "functional foods” was developed. Functional foods are all natural or fortified foods that provide additional health benefits when consumed at effective levels, as part of a balanced diet on a regular basis. In recent years they have gained dynamically in the market due to the increased demand and availability. For the needs of this dissertation project information was used from the literature and both qualitative and quantitative research was conducted. The aim was to measure the trend and the perception of consumers, consumer behavior and to investigate the factors influencing the choice and consumer behavior for functional foods. Based on the above, and due to the fact that there were not enough primary data available, a specific questionnaire was designed with 19 questions. A total of 200 questionnaires were completed in retail outlets during the period February-March of 2013. The results of the survey demonstrated that most respondents were not aware of functional foods (41%). Consumers had partial knowledge about functional foods because of some factors affecting the above consumer knowledge. Some of the factors were the level of education, age and gender. They factors that influence consumer choice were also examined with household size, gender, age, education level and economic status of the household being the most important. In conclusion, the consumers in Cyprus seem to trust functional foods and have them into their diet on a weekly basis mainly for preventive reasons.

Collections: