Παραγωγή βιοκαταλύτη με ακινητοποίηση ζύμης πάνω σε νανοσωλήνες κυτταρίνης. Καταλυτική δράση στην αλκοολική ζύμωση

Θεοδώρου, Παναγιώτης (2011)

The fermentation and maturation are the most time consuming steps in the production beer, a period which usually ranges from 17-30 days. The continuous fermentation process based on the technology of immobilized yeast cells, focus on the production of an acceptable final product in as little time as 12-13 days. Despite the economic advantages that offers continuous fermentation of beer, the are difficulties of technical and economic origin of the late implementation of the process on an industrial scale until now. For example, total investment spending depends significantly on transportation costs and applied technology. Thus, the use of cheap materials in a suitably designed bioreactor could favor the economics of the immobilized cells, to inspire and encourage researchers to engineer brewing. Among the available immobilization techniques of yeasts , the immobilization of microorganisms because of its simplicity and low cost are very attractive because they do not require complicated mechanical devices and machinery and support in this technique. The agglomeration of yeast cells often observed at the end of fermentation is of great importance to beer production. The objective of this study was to investigate the immobilization of yeast cells engineered nanotubes over a cellulosic material using the technique of immobilization. Yeast cells (Saccharomyses cerevisiae AXAZ-1) immobilized on nanotubes to produce cellulose immobilized cells and compared with a control experiment where free cells were used. The immobilized cells and free cells were used in a fermentation of glucose solution 20%, 12% and wort at temperature at 10oC. The degree of fermentation was monitored daily and the final ethanol concentration as well as by-products of alcoholic fermentation and the residual sugar was measured by gas chromatography (GCMS), high pressure liquid chromatography(HPLC) and gas chromatography with fid(GCFID).

Bachelors Thesis

Η Ζύμωση και ωρίμανση είναι τα πιο χρονοβόρα βήματα στην παραγωγή της μπύρας, η διάρκεια της οποίας κυμαίνεται συνήθως από 17-30 ημέρες. Η συνεχής διαδικασία της ζύμωσης που βασίζεται στην τεχνολογία των ακινητοποιημένων κυττάρων ζυμης, επιτρέπει την παραγωγή σε ένα αποδεκτό τελικό προϊόν μέσα σε τόσο λίγο χρόνο όσο 12-13 ημέρες. Παρά τα οικονομικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η συνεχής ζύμωση μπύρας, η βιομηχανία εχει δυσκολίες τεχνικής και οικονομικής προέλευσης λογω της καθυστερημένης εφαρμογής της διαδικασίας μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, η συνολικές επενδυτικές δαπάνες εξαρτώνται σημαντικά από το κόστος μεταφοράς και την εφαρμοσμένη τεχνολογία. Έτσι, η χρήση φτηνών υλικών, σε ένα κατάλληλα σχεδιασμένο βιοαντιδραστήρα θα μπορούσε να ευνοήσει την οικονομία της διαδικασίας ακινητοποιημένων κυτταρων , να εμπνεύσει τους ερευνητές και να ενθαρρύνει τους μηχανικούς ζυθοποιίας. Μεταξύ των διαθεσίμων τεχνικών ακινητοποίησης κυτταρικών ζυμών, η ακινητοποίηση των μικροοργανισμών λόγω της απλότητας και του χαμηλού κόστους είναι πολύ ελκυστική επειδή δεν χρειάζονται πολύπλοκες μηχανικές συσκευές καθώς και υποστηρικτικά μηχανήματα σε αυτή την τεχνική. Η συσσωμάτωση των κυττάρων ζύμης συχνά παρακολουθείται στο τέλος της ζύμωσης και είναι μεγάλης σημασίας στην παραγωγή μπύρας. Ο στόχος της μελέτης ήταν να ερευνήσει την ακινητοποίηση των κυττάρων ζύμης σε τεχνητούς νανοσωλήνες πάνω σε κυτταρινούχο υλικό χρησιμοποιώντας την τεχνική της ακινητοποίησης για παραγωγή βιοκαταλύτη. Κύτταρα ζύμης (Saccharomyses cerevisiae AXAZ-1) ακινητοποιήθηκαν σε νανοσωλήνες κυτταρίνης για την παραγωγή ακινητοποιημένων κυττάρων και συγκριθήκαν με ένα πείραμα έλεγχου όπου χρησιμοποιήθηκαν ελευθέρα κύτταρα. Τα ακινητοποιημένα κύτταρα και τα ελευθέρα χρησιμοποιήθηκαν σε ζυμώσεις διαλύματος γλυκόζης 20%,12% και ζυθογλεύκους σε θερμοκρασία 10ο C.Ο βαθμός της ζύμωσης παρακολουθείτο καθημερινά με ένα πυκνόμετρο και η τελική συγκέντρωση αιθανόλης καθώς και των υποπροϊόντων της αλκοολικής ζύμωσης και των αζύμωτων σακχάρων μετρηθήκαν με αέρια χρωματογραφία, υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης και αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή ιοντισμού φλόγας.

Collections: