Ένα βασισμένο σε Οντότητες μοντέλο δεδομένων και ο μαθητικός του ορισμός

Gkouskos, D. ; Tsalgatidou, Aphrodite ; Halatsis, Constantin (1993-12)

Article

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται και θεμελιώνεται τυπικά ένα Βασισμένο σε Οντότητες Μοντέλο Δεδομένων (Entity-Based Data Model, EBDM) για την προδιαγραφή της στατικής δομής των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΣ). Επιπλέον, δίνονται συμβολισμοί για τη γραφική αναπαράσταση σχημάτων του μοντέλου και ορίζεται μια γλώσσα για την πλήρη περιγραφή τους. Το EBDM μπορεί να απεικονιστεί κατά τρόπο τυπικό στο Βασισμένο σε Αντικείμενα Μοντέλο Δεδομένων (Object-Based Data Model, OBDM). Τα δύο αυτά μοντέλα έχουν διαμορφωθεί στα πλαίσια μιας γενικότερης μεθολογίας για την προδιαγραφή ΠΣ κατά τρόπο ώστε να ενοποιούνται με αντίστοιχα δυναμικά μοντέλα προδιαγραφής διεργασιών. συντελώντας στη συστηματική και ορθή καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/