Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ανάλυση αναγκών Εφαρμογής Πληροφοριακού Συστήματος Εκκαθάρισης Δαπανών

Giouvri, Amalia (2015)

Thesis

Η παρούσα εργασία, πραγματεύεται ένα ακανθώδες και ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα τις προμήθειες που πραγματοποιούνται από το δημόσιο τομέα και την ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος ηλεκτρονικής εκκαθάρισης των κρατικών δαπανών, τόσο για την εύρυθμη εσωτερική λειτουργία των φορέων, όσο και την ορθή και αποδοτική λειτουργία του Δημοσίου στο χρόνο αποπληρωμής των προμηθευτών του. Σκοπός της εργασίας είναι, αφενός η παρουσίαση του πλαισίου μέσα στο οποίο πραγματοποιούνται από τους δημόσιους φορείς οι κρατικές προμήθειες, το πολύπλοκο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εκκαθάριση των δαπανών και την ιδιαίτερα σύνθετη διοικητική πρακτική με την οποία διεκπεραιώνονται, και φετέρου να εισάγει τη φιλοσοφία της ηλεκτρονικής εφαρμογής εκκαθάρισης των δαπανών του δημόσιου τομέα.

Collections: