Διοίκηση Σχολικής Μονάδας με Συνεργατικά Εργαλεία Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Web 2.0

Stephanides, Vasileios (2015)

The aim of this postgraduate thesis is to gather and utilize a set of online collaboration tools, which the Director of a school unit can use both for more efficient administration and for more effective cooperation and communication with teachers, parents and students. To achieve this aim, research was carried out in two phases. In the first phase, we investigated the tools that could be utilized for the construction of an Information System of Administration which would enable the Head of a school organization to perform functions related to administration and to collaboration and communication with the teaching staff, students and students’ parents: distribution of documents; distribution of information; that is interesting to teachers; access to appointments and events; information about information systems of administration. The investigated tools constitute the sample (of a technical, rather than human nature) from which data were collected for the creation of our own Information System of Administration (ISA). In the second phase, a research experiment was conducted for the testing of the Information System of Administration that was created. The experiment-test was carried out in 6 schools of secondary education through the use of the following sample: the 6 headteachers of the schools (four males and 2 females), aged between 40-59, and of different subjects. The data were gathered through the research method of observation and the recording of the time, where a comparison was made between the time needed for certain functions to be performed via the traditional way and via the newly-created Information ISA. The tested functions refer to the time management of the following activities: receiving email; classification of information into folders; tasks in myschool and helpdesk; creation of appointments, voting, and collaborative text; informing teachers about themes relevant to them; and distribution of information on a lesson. The data analysis was achieved with the construction of diagrams which illustrate a comparison of the time that was consumed with the use of the two systems (the old or traditional system and the new system or the ISA). The research findings show that the tested functions were performed within much less time with the ISA, and this indicates the achievement of the aim of the current research study.

Η συγκεκριμένη εργασία έχει σκοπό να συγκεντρώσει και να αξιοποιήσει ένα σύνολο εργαλείων ηλεκτρονικής συνεργασίας, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ιευθυντής μιας σχολικής μονάδας, τόσο για την αποτελεσματικότερη διοίκησή της, όσο και για την αποτελεσματικότερη συνεργασία και επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκε έρευνα σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, διερευνήσαμε τα εργαλεία που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος ιοίκησης που να επιτρέπει στον διευθυντή της σχολικής μονάδας να πραγματοποιεί λειτουργίες που αφορούν τη διοίκηση και τη συνεργασία και επικοινωνία με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές: διαμοιρασμό αρχείων, διαμοιρασμό πληροφορίας που ενδιαφέρει εκπαιδευτικούς, πρόσβαση σε ραντεβού και γεγονότα, ενημέρωση πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Τα εργαλεία που διερευνήσαμε αποτέλεσαν το δείγμα (τεχνικό/μη ανθρώπινο) από το οποίο έγινε η συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία του δικού μας Πληροφοριακού Συστήματος. Η πρώτη ερευνητική φάση τελειώνει με την ολοκλήρωση του νέου Πληροφοριακού Συστήματος ιοίκησης (ΠΣ ). Στη δεύτερη φάση, πραγματοποιήθηκε έρευνα-πείραμα που αποτελεί τη δοκιμή του νέου Πληροφοριακού Συστήματος ιοίκησης. Το πείραμα-δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο ακόλουθο δείγμα: 6 σχολικές μονάδες και οι 6 διευθυντές των σχολικών μονάδων (τέσσερις άντρες και δύο γυναίκες), ηλικίας μεταξύ 40-59 και διαφόρων ειδικοτήτων. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της παρατήρησης και καταγραφής χρόνου όπου έγινε σύγκριση των ίδιων λειτουργιών όταν γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο και όταν γίνονται με το νέο ΠΣ . Οι λειτουργίες που εξετάζονται αφορούν στον χρόνο διαχείρισης των εξής δραστηριοτήτων: λήψη email, διαχωρισμός πληροφορίας σε φακέλους, ενημέρωση εφαρμογών myschool και helpdesk, δημιουργία ραντεβού, ψηφοφορίας, συνεργατικού κειμένου, ενημέρωση εκπαιδευτικών για θέματα που τους αφορούν και διαμοιρασμό πληροφορίας για μάθημα. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με διαγράμματα τα οποία απεικονίζουν μια σύγκριση στον χρόνο που αφορά τα δύο συστήματα (παραδοσιακό και νέο ΠΣ ). Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι λειτουργίες που εξετάστηκαν έγιναν σε πολύ λιγότερο χρόνο με το ΠΣ που δημιουργήσαμε και αυτό σημαίνει και την επίτευξη του σκοπού της παρούσας ερευνητικής μελέτης.

Collections: