Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Δημόσια Διοίκηση: Οι παράγοντες που συμβάλλουν στη Σύγκλιση προς τα Πρότυπα της Ε.Ε.

Σπύρου, Ελένη (2020-05)

Thesis

Η συγκεκριμένη εργασία αποτελεί βιβλιογραφική μελέτη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και των παραγόντων που συμβάλλουν στη σύγκλιση των στόχων με τα πρότυπα της ΕΕ. Αρχικά, αναλύονται οι διεθνείς εξελίξεις, το νέο τεχνο-οικονομικό πρότυπο που αναδύεται λόγω της αλματώδους τεχνολογικής προόδου και της παγκοσμιοποίησης, που καθιστούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιτακτική ανάγκη για όλα τα σύγχρονα κράτη. Έπειτα, η προσοχή στρέφεται στον δημόσιο τομέα και τον καθοριστικό ρόλου του new public management και του eGovernance στην βελτίωση της δημόσιας διοίκησης των σύγχρονων κρατών και την κατάργηση απαρχαιωμένων πρακτικών, όπως αυτές που σχετίζονται με την γραφειοκρατία. Στη συνέχεια, ερευνάται η περίπτωση της Ελλάδας και αξιολογείται η πορεία της χώρας στην προσπάθεια αφομοίωσης των ΤΠΕ και του διαδικτύου στη δημόσια διοίκηση και αποτιμάται η προσφορότητα της εφαρμογής των σχεδίων δράσης. Τέλος, πραγματοποιείται σύγκριση μεταξύ των πρόσφατων στρατηγικών στόχων περί ψηφιακού μετασχηματιμού της ΕΕ και της Ελλάδας και αναφέρονται οι λόγοι που οδηγούν σε σύγκλιση των δύο προγραμμάτων. Η εργασία τελειώνει με μια συζήτηση περί των σημείων που χρήζουν βελτίωσης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.