Ο ρόλος του ηγέτη στην Διοίκηση, η παρακίνηση των εργαζομένων και η διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας

Κασιόλα, Ανθούλα (2021-01)

Introduction: In this dissertation we will study at the theoretical level, the role but also the importance of leadership, motivation and proper management of crises and workers, analyzing older and newer, international and Greek literature. We will explore the phenomenon of leadership in health services, we will analyze concepts and the role of leadership in shaping an appropriate working environment that will be effective to the individual. Theories on the employee's motivation will be analysed and the contribute to the efficiency of the individual and the organization, after the individual is satisfied morally and financially with the incentives that will be defined by the leader and the organization. The research will examine the leadership and motivation of the socio-democratic staff. At the same time, crisis management will be examined with regard to the same socio-economic characteristics of the sample. The purpose of the research is the recording of the views of health professionals and the administrative staff of the G.N.A. "G. Gennimatas", on the connection of leadership, and motivation in a real time of crisis and crisis management such as the pandemic we are experiencing. To investigate the effectiveness in relation to job satisfaction of health professionals in times of crisis. Methodology: The quantitative research method was followed and three questionnaires were used to collect the data as a tool. From a structured and weighted questionnaire with 45 leadership questions, a motivation questionnaire and a pilot crisis management questionnaire. The sample of the study consists of 100 medical and administrative staff. The IBM SPSS v26 statistical database was used for the statistical analysis of all data. Results: It is expected to link the factors of leadership and motivation in terms of gender, education and age and other sociodemographic characteristics during a real pandemic. Similar results are expected in addition to the scale of crisis management. Conclusions: The link between leadership and motivation in socio-economic characteristics as well as crisis management is confirmed.

Thesis

Εισαγωγή: Στην εν λόγω διπλωματική εργασία θα μελετήσουμε σε θεωρητικό επίπεδο, τον ρόλο αλλά και την σημασία της ηγεσίας, η παροχή κινήτρων και η σωστή διαχείριση κρίσεων και εργαζομένων, αναλύοντας παλαιότερη και νεότερη, διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Θα διερευνήσουμε το φαινόμενο της ηγεσίας στις υπηρεσίες υγείας, θα αναλυθούν έννοιες και ο ρόλος της ηγεσίας στην διαμόρφωση κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο θα είναι αποτελεσματικό στο άτομο. Θα αναλυθούν θεωρίες για την παρακίνηση του εργαζομένου και η συμβολή αυτών στην αποδοτικότητα του ατόμου και του οργανισμού, αφού πρώτα ικανοποιηθεί το άτομο ηθικά αλλά και οικονομικά με τα κίνητρα που θα οριστούν από τον ηγέτη και τον οργανισμό. Μέσω της έρευνας θα εξεταστεί η ηγεσία, και η παροχή κινήτρων ως προς τα κοινωνικό δημογραφικά του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού. Συγχρόνως θα εξετασθεί η διαχείριση των κρίσεων ως προς τα ίδια κοινωνικό δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος. Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή των απόψεων των επαγγελματιών υγείας αλλά και του διοικητικού προσωπικού του Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς», σχετικά με την σύνδεση της ηγεσίας, και της παρακίνησης σε πραγματική περίοδο κρίσης και την διαχείριση της κρίσης όπως η πανδημία που βιώνουμε. Να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ικανοποίηση από την εργασία των επαγγελματιών υγεία σε περίοδο κρίσης. Μεθοδολογία: Ακολουθήθηκε η ποσοτική μέθοδος έρευνας και για την συλλογή των δεδομένων ως εργαλείο χρησιμοποιήθηκαν τρία ερωτηματολόγια. Από ένα δομημένο και σταθμισμένο ερωτηματολόγιο με 45 ερωτήσεις περί ηγεσίας, ένα ερωτηματολόγιο περί παρακίνησης και ένα πιλοτικό ερωτηματολόγιο περί διαχείρισης κρίσεων. Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από 100 άτομα ιατρονοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό. Για την στατιστική ανάλυση όλων των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η στατιστική βάση δεδομένων IBM SPSS v26. Αποτελέσματα: Αναμένεται η σύνδεση των παραγόντων της ηγεσίας και της παρακίνησης ως προς το φύλο, την εκπαίδευση και την ηλικία και άλλων κοινωνικό δημογραφικών χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής πανδημίας. Επιπρόσθετα από την κλίμακα της διαχείρισης των κρίσεων αναμένονται παρόμοια αποτελέσματα. Συμπεράσματα: Επιβεβαιώνεται η σύνδεση της ηγεσίας και της παρακίνησης ως προς τα κοινωνικό δημογραφικά χαρακτηριστικά καθώς και της διαχείρισης των κρίσεων.