Σχολικός εκφοβισμός : απόψεις εκπαιδευτικών για τα χαρακτηριστικά θύτη και θύματος

Lambropoulou, Athina ; Manesis, Nikolaos (2016)

Article

Ο σχολικός εκφοβισμός (bullying) αναγνωρίζεται πλέον ως ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο διαταράσσει την ομαλή σχολική λειτουργία σε πολλές χώρες του κόσμου και απαιτεί την έγκαιρη αναγνώριση, αντιμετώπιση και πρόληψη από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Οι θύτες και τα θύματα στιγματοποιούνται, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να αντιμετωπίσουν και να προβάλουν το φαινόμενο, οι γονείς ανησυχούν. Στην εργασία μας παρουσιάζονται αναλυτικά οι δύο τύποι μαθητών, ο «θύτης» και το «θύμα με τα ιδιαίτερα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά στην προσωπικότητα, την εμφάνιση, το οικογενειακό και εκπαιδευτικό προφίλ των θυμάτων στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν τόσο τις πράξεις των πρώτων όσο και τη θυματοποίηση των δεύτερων. Η εργασία στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν έγκαιρα τους πιθανούς «θύτες» και «θύματα» ώστε να σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/