Η ενεργός ακρόαση με βάση τη στρατηγική L.A.F.F. don’t C.R.Y., ως βασικό εργαλείο αποτελεσματικής επικοινωνίας εκπαιδευτικών και γονέων

Reppa, Glykeria (2019)

Τhe present study, investigates the theme of active listening between teachers and parents with the usage of the L.A.F.F don't C.R.Y. strategy. Effective communication includes the communicating parties and the message that is being communicated. Those components build the communication structure. The main objective in interpersonal communication, -especially when we want to be helpful- is to give the opportunity to our interlocutor to express freely what they want to say and share with us. Through a literature review it is presented how the L.A.F.F. don't C.R.Y. strategy helps and facilitates communication of teachers and parents, when the communication is based on empathy and mindfulness.

Article

Στην παρούσα εργασία διερευνάται το θέμα της ενεργού ακρόασης κατά την επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων με τη στρατηγική L.A.F.F. don’t C.R.Y. Ως γνωστόν η επικοινωνία περιλαμβάνει τόσο τα μέρη που επικοινωνούν, όσο και το μήνυμα που επικοινωνείται και πάνω σε αυτά τα δύο στοιχεία κτίζεται η αποτελεσματική επικοινωνία. Ο βασικότερος στόχος στη διαπροσωπική επικοινωνία, -ιδιαίτερα όταν θέλουμε να είμαστε βοηθητικοί- είναι να δίνουμε την ευκαιρία στον συνομιλητή μας να εκφράσει ελεύθερα αυτό που θέλει να πει και να το μοιραστεί μαζί μας. Μέσα λοιπόν από βιβλιογραφική επισκόπηση γίνεται η παρουσίαση της στρατηγικής L.A.F.F. don’t C.R.Y. και αναδεικνύεται πόσο αυτή βοηθάει και διευκολύνει την επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων όταν στηρίζεται στην ενσυναίσθηση και την ενσυνειδητότητα/ αυτεπίγνωση.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/