Η Δήμευση των προϊόντων νομιμοποίησης εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες και ιδίως στα εγκλήματα των Ναρκωτικών στην Κυπριακή Έννομη τάξη

Αριστείδου, Άννα (2021-05)

Thesis

Βασικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του οργανωμένου εγκλήματος και συγκεκριμένα της κατηγορίας των ναρκωτικών ουσιών. Στην παρούσα θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ιδιαίτερα στα εγκλήματα εμπορίας των ναρκωτικών τόσο στην Κύπρο όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Επιχειρείται περεταίρω η ανάλυση για το πώς τα ναρκωτικά αποτελούν προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, με σχετική αναφορά στα θεσμικά πλαίσια που τα διέπουν. Σχετική αναφορά γίνεται στο θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει καθώς και στη σχέση της διαφθοράς με την νομιμοποίηση εσόδων. Εξαιρετικά ιδιαίτερη έμφαση δίδεται και στην ιστορική αναδρομή της δήμευσης – δέσμευσης αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο του φαινομένου αυτού. Οι βασικές πτυχές του θέματος παρατίθενται ακροθιγώς στην εισαγωγή, ενώ στη συνέχεια η εργασία εδράζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο μεν πρώτο γίνεται αναφορά στον ορισμό και την ιστορική αναδρομή του οργανωμένου εγκλήματος. Έπειτα, στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη διαφθορά και νομιμοποίηση εσόδων ως δύο πολύ σημαντικά φαινόμενα που ταλανίζουν την κοινωνία την υποστηρίζοντας τα με αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο στην ΕΕ και στην Κύπρο. περεταίρω γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των ναρκωτικών και το θεσμικό τους πλαίσιο τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Τέλος, στο τέταρτό και πέμπτο κεφάλαιο αναφορά γίνεται στο μέτρο της δήμευση-δέσμευσης, στο θεσμικό πλαίσιο, και ιστορική αναδρομή. Η μελέτη ολοκληρώνεται με αναφορά στη βιβλιογραφία

Collections: