Ο ηγέτης-μάνατζερ στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και πως παρακινεί τους υφιστάμενους του

Σαραφίδης, Ιωάννης (2021-04)

Thesis

Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να αναδείξει την σημασία του προϊσταμένου είτε πρόκειται για ηγέτη είτε για μάνατζερ στην παρακίνηση των υφισταμένων του. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή όπου παρατίθενται οι ερευνητικές υποθέσεις τις οποίες καλείται να μελετήσει η εργασία ακολουθεί η θεωρητική προσέγγιση. Το πρώτο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρους αφιερώνεται στον ηγέτη. Πιο συγκεκριμένα μελετώντας την ηγετική προσωπικότητα γίνεται ανάλυση του μοντέλου των πέντε μεγάλων χαρακτηριστικών και του Δείκτη Τύπου Myers-Briggs. Στην συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ο ηγέτης και προχωράμε με την μελέτη της ηγετικής συμπεριφοράς όπου μελετάται το ηγετικό στυλ και διάφορες θεωρίες σχετιζόμενες με αυτήν. Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο παρατίθενται σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας καθώς και η σύνδεση συναισθηματικής νοημοσύνης και ηγέτη. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του μάνατζερ. Αφού παρουσιαστούν οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ και ο ρόλος του μάνατζερ σε έναν οργανισμό στην συνέχεια αναφέρονται οι βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ο μάνατζερ αλλά και οι διαφορές του με τον ηγέτη. Ακόμα μελετώνται τα στυλ διοίκησης που μπορεί να εφαρμόσει ένας μάνατζερ και πιο συγκεκριμένα το συμμετοχικό-αυταρχικό στυλ και το διοικητικό πλέγμα. Στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρεται η λήψη αποφάσεων και πως αυτή μπορεί να υλοποιηθεί από τον μάνατζερ. Στο τελευταίο κεφάλαιο της θεωρητικής προσέγγισης ασχολούμαστε με την παρακίνηση. Αρχικά αναλύονται βασικές θεωρίες που σχετίζονται με την φύση της παρακίνησης όπως η θεωρία ιεράρχησης αναγκών του Maslow, η θεωρία των δύο παραγόντων του Herzberg και η θεωρία των αναγκών του McClelland. Στην συνέχεια μελετώνται θεωρίες που σχετίζονται με το περιεχόμενο της παρακίνησης όπως η θεωρία της προσδοκίας του Vroom, η θεωρία της στοχοθέτησης και η θεωρία της ισότητας. Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένες σύγχρονες θεωρίες παρακίνησης, γίνεται σύνδεση ηγεσίας και παρακίνησης και τέλος αναλύεται η Διοίκηση Μέσω Στόχων (ΜΒΟ) και το πως συμβάλει στην παρακίνηση των εργαζομένων. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αφορά την μεθοδολογία της έρευνας και τα αποτελέσματά της. Αρχικά γίνεται αναφορά στο ερευνητικό ερωτηματολόγιο και τις συνθήκες σύνταξής του, στο δείγμα και στον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας. Στην συνέχεια παρουσιάζονται με περιγραφική στατιστική τα αποτελέσματα της έρευνας. Ως επιστέγασμα όλων των παραπάνω στο τέλος της εργασίας αναλύονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα και τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την επαλήθευση των ερευνητικών υποθέσεων που κλήθηκε να καλύψει η εργασία.