Στόχοι Επίτευξης, Αυτo-αποτελεσματικότητα, Ενδιαφέρον και Πρόβλεψη της Επίδοσης των Μαθητών στα Μαθηματικά: Συγκριτική Ανάλυση σε Κύπριους Μαθητές και Μαθητές με Μεταναστευτική Βιογραφία

Χριστοδούλου, Αντώνιος (2020)

Thesis

Πολλές έρευνες κατέδειξαν το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αντιλαμβανόμενοι από τους μαθητές στόχοι των γονιών και oι αντιλαμβανόμενοι από τους μαθητές στόχοι της τάξης στη διαμόρφωση των ατομικών στόχων επίτευξης των μαθητών. Επιπρόσθετα, μέσα από την έρευνα διαφάνηκε πως οι ατομικοί στόχοι επίτευξης των μαθητών επηρεάζουν την αυτο-αποτελεσματικότητα, το ενδιαφέρον και την επίδοση των μαθητών και πως τόσο η αυτο-αποτελεσματικότητα όσο και το ενδιαφέρον μπορούν να προβλέψουν θετικά την επίδοση των μαθητών. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το σύστημα κινήτρων μάθησης των μαθητών Ε΄και Στ΄ τάξης δημοτικού στα Μαθηματικά και να εντοπίσει με ποιο τρόπο τα κίνητρα μάθησης επηρεάζουν την επίδοση των μαθητών. Μελετήθηκαν οι πιο πάνω μεταβλητές στα πλαίσια ενός πολυπαραγοντικού μοντέλου ανάλυσης διαδρομών (path analysis) τεσσάρων επιπέδων, με επιδράσεις από περιβαλλοντικούς παράγοντες σε ατομικούς, σε αντιλήψεις αποτελεσματικότητας και ενδιαφέροντος και τελικά στην επίδοση. Επιπρόσθετα, έγιναν συγκρίσεις ανάμεσα στους Κύπριους μαθητές και τους μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία και ανάμεσα στους μαθητές που φοιτούσαν σε τυπικά σχολεία και σχολεία ΔΡΑ.Σ.Ε. (Δράσεις Σχολικής και Κοινωνικής Ένταξης) στα οποία η πλειοψηφία των μαθητών είναι μετανάστες. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούσαν 762 μαθητές, 374 μαθητές Ε΄ τάξης και 388 μαθητές Στ΄ τάξης δημοτικού οι οποίοι φοιτούσαν σε 22 δημόσια δημοτικά σχολεία της επαρχίας Πάφου. Για τη συλλογή των δεδομένων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με αυτοαναφορικές δηλώσεις και δύο δοκίμια για την αξιολόγηση της επίδοσης στα Μαθηματικά, ένα για κάθε τάξη. Επίσης, για τη μέτρηση των στόχων μάθησης και επίδοσης των δασκάλων και του σχολείου δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο με αυτοαναφορικές δηλώσεις, στους 72 δασκάλους που τα τμήματά τους συμμετείχαν στην έρευνα. vi Οι στόχοι μάθησης των μαθητών προβλέπονταν από τους αντιλαμβανόμενους στόχους μάθησης της τάξης και των γονιών. Οι στόχοι επίδοσης των μαθητών προβλέπονταν από τους αντιλαμβανόμενους στόχους επίδοσης της τάξης και των γονιών και από τους αντιλαμβανόμενους στόχους μάθησης της τάξης και των γονιών. Οι ατομικοί στόχοι μάθησης και οι αντιλαμβανόμενοι στόχοι μάθησης της τάξης και των γονιών προέβλεπαν θετικά την αυτο-αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον των μαθητών. Την επίδοση των μαθητών την προέβλεπαν θετικά η αυτο-αποτελεσματικότητα και το ενδιαφέρον των μαθητών και αρνητικά οι αντιλαμβανόμενοι στόχοι επίδοσης της τάξης και των γονιών. Οι στόχοι μάθησης (ατομικοί, τάξης, γονιών) προέβλεπαν διαμέσου της αυτο-αποτελεσματικότητας και του ενδιαφέροντος την επίδοση των μαθητών στα Mαθηματικά. Οι στόχοι επίδοσης επιδρούσαν θετικά πάνω στην επίδοση των μαθητών διαμέσου της αυτο-αποτελεσματικότητας. Οι Κύπριοι μαθητές εμφάνισαν ψηλότερα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας και είχαν ψηλότερη επίδοση από τους μετανάστες μαθητές. Κατά παρόμοιο τρόπο, οι μαθητές των τυπικών σχολείων είχαν ψηλότερα επίπεδα αυτο-αποτελεσματικότητας και είχαν ψηλότερη επίδοση από τους μαθητές των σχολείων ΔΡΑ.Σ.Ε. Μελετώντας τα μοντέλα διερεύνησης των Κυπρίων μαθητών και των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία βρέθηκε πως οι στόχοι μάθησης διαμέσου της αυτο-αποτελεσματικότητας προέβλεπαν την επίδοση όλων των μαθητών. Οι στόχοι επίδοσης προέβλεπαν την επίδοση έμμεσα διαμέσου της αυτο-αποτελεσματικότητας μόνο στους μετανάστες μαθητές. Μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφάνηκε η μεγάλη σημασία των στόχων μάθησης, της αυτο-αποτελεσματικότητας αλλά και του ενδιαφέροντος και η θετική διασύνδεσή τους με την επίδοση των μαθητών.

Collections: