Μελέτη για τη χρήση των τεχνολογιών AI (Artificial Intelligence) και IoT (Internet of Things) πριν και μετά την πανδημία Covid-19 και πως συμβάλλουν στην βιωσιμότητα των ελληνικών Startup επιχειρήσεων. Η περίπτωση της BibeCoffee

Κιλιμάντζος, Μάριος (2022-01)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική μελέτη αποτελεί μια ανάλυση για την χρήση και την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Παράλληλα εξετάζει το καθοριστικό ρόλο που παίζουν αυτές οι δυο τεχνολογίες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις νεοφυείς επιχειρήσεις (Startup) και τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση αποσαφηνίζονται οι επιστημονικοί όροι των δυο τεχνολογιών και γίνεται αναφορά στους τομείς εφαρμογής καθώς και στα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συνδυαστική υιοθέτηση τους. Συγχρόνως παρατίθενται πληθώρα ποιοτικών δεδομένων, έγκυρων ερευνών, με σκοπό να καταγραφούν και να αποδοθούν οι πραγματικές επιπτώσεις της πανδημίας στους τομείς της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας. Το κεντρικό ερευνητικό ερώτημα της μελέτης απαντάται μέσα από τη μελέτη περίπτωσης (Case Study) μιας ελληνικής νεοφυούς και καινοτόμου επιχείρησης. Παρουσιάζονται τα ευρήματα που προκύπτουν μέσα από την αντιπαραβολή και την ανάλυση των δεδομένων και παράλληλα ο ερευνητής επιχειρεί να δώσει μια εικόνα για το οικοσύστημα των Startup επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας καθώς και οι προτάσεις του ερευνητή για περεταίρω έρευνα στο συγκεκριμένο τομέα.