Ο ρόλος και η σημασία των ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ, των νέων τεχνολογιών και της εμπειρίας του πελάτη στις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρίες ενέργειας

Ζωγράφος, Θεόδωρος (2022)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία παραθέτει και αναλύει την Ψηφιακή Στρατηγική Μάρκετινγκ που εφαρμόζουν οι εταιρίες ενέργειας στην Ελληνική αγορά, ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζει τον ρόλο που έχουν τα ψηφιακά εργαλεία σε αυτή αλλά και τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρίες μπορούν και μετρούν την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών που εφαρμόζουν. Επίσης, αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρίες καθορίζουν τον ψηφιακό τους πελάτη και τα χαρακτηριστικά του, αλλά και πως προσαρμόζουν τα μηνύματα τους σε κάθε τους επικοινωνία. Συνεχίζοντας αναδεικνύεται η σημασία που έχει η εμπειρία πελάτη για την ίδια την εταιρία και πόσο σημαντική είναι για τον καταναλωτή. Επιπλέον επιδιώκεται η κατανόηση του πώς οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται τις νέες τεχνολογίες, που συνοδεύουν το τελικό προϊόν αλλά και το κατά πόσο τα ψηφιακά εργαλεία οι νέες τεχνολογίες και η εμπειρία πελάτη μπορεί να αποτελέσει βασικό παράγοντα για την διαφοροποίηση του τελικού προϊόντος (ρεύμα), το οποίο δεν διακρίνεται από ποιοτικές διαφοροποιήσεις. Τέλος, θα εξετασθούν μεταξύ άλλων οι λόγοι για τους οποίους ένας καταναλωτής μπορεί να αλλάξει πάροχο, καθώς και τι θεωρεί ότι χρήζει βελτίωσης από την πλευρά των εταιριών για την βελτίωση της δικής του εμπειρίας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω έλαβε χώρα πρωτογενής έρευνα σε 124 ερωτηθέντες, έρευνα η οποία εξετάζει όλα τα παραπάνω από την μεριά του καταναλωτή. Τα δεδομένα αυτά παρέχουν απαντήσεις βασισμένες στην άποψη που έχει ο καταναλωτής για τις νέες τεχνολογίες τις ψηφιακές διαφημίσεις και την εμπειρία πελάτη, σύμφωνα με την εμπειρία που έχει αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια όντας πελάτης των εταιριών ενέργειας. Στόχος να είναι να εξετασθεί το επίπεδο των εταιριών ενέργειας στους συγκεκριμένους τομείς που αναφέρθηκαν, αλλά και σε ποιους τομείς χρειάζεται οι εταιρίες να επενδύσουν περισσότερο, προκειμένου να προσελκύσουν νέους πελάτες, καθώς και να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών τους.