Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας, τηλεργασία και οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της αποκεντρωμένης Ελλάδας

Μητρομάρας, Γεώργιος (2022-05)

The subject of this dissertation is the investigation of the digital transformation of Greece, teleworking and the benefits for businesses and residents of decentralized Greece. In the present dissertation, the literature on the specific topic is studied, as well as the research methodology. In the present work, the research methodology takes place, which in this case study is qualitative and in the form of interviews. Finally, the benefits of teleworking for both employees and employers are inferred.

Thesis

Αντικείμενο ενασχόλησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ελλάδος, η τηλεργασία και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους της αποκεντρωμένης Ελλάδας. Κατά την παρούσα διπλωματική εργασία, μελετάται η βιβλιογραφία για το συγκεκριμένο θέμα, καθώς και η μεθοδολογία της έρευνας. Στην παρούσα εργασία λαμβάνει χώρα η μεθοδολογία έρευνας, η οποία και στην προκειμένη μελέτη περίπτωσης είναι ποιοτική και με την μορφή συνεντεύξεων. Τέλος, στα συμπεράσματα καταλήγουν τα οφέλη της τηλεργασίας, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τους εργοδότες.