Η ηθική μόδα και η σύνδεση της με την συμπεριφορά καταναλωτή στο διαδίκτυο

Γιατράκου, Νεφέλη (2022-05)

Thesis

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται σε ένα άκρως επίκαιρο θέμα για την εποχή μας, το όποίο αφορά την ηθική μόδα (ethical fashion) και την συμπεριφορά του καταναλωτή μέσω του διαδικτύου. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της διπλωματικής μέλημα είναι να προσεγγίσει μια τρέχουσα τάση της εποχής πάνω στην βιομηχανία της μόδας και να την παρουσιάσει με βάση την ιδεολογία της. Θέλει να εξετάσει μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης: τι περιλαμβάνει η ηθική μόδα, ποια είναι αξία της , ποια τα χαρακτηριστικά της ,ποιές περιβαλλοντικές αντιλήψεις – ζητήματα προκύπτουν, την σχέση της ηθικής μόδας με την βιώσιμη μόδα. Εν συνεχεία, στο δεύτερο μέρος περιγράφεται πως ένα fashion brand μπορεί να γίνει αντιληπτό ώς ηθικό μέσω των χαρακτηριστικών του στον καταναλωτή. Πως ο καταναλωτής διαμορφώνει την άποψη του, πως επιδρά το διαδίκτυο στην τελική του απόφαση ,πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επηρεάσει τις επιλογές τους, αλλά και στην αναγνώριση νέων ιδεολογιών όπως της ηθικής μόδας. Επιπλέον, γίνεται αναφορά για το εμπορικό σήμα που έχουν οι εταιρίε, στους παράγοντες όπου την επηρεάζουν , το μάρκετινγκ το οποίο χρησιμοπιείται και τον τρόπο όπου μπορούν να συνεργαστούν ώστε να φέρουν το ιδανικό αποτέλεσμα για την μάρκα. Τέλος, η παρούσα διπλωματική εργασία επιδίωξε μέσω βιβλιογραφικής ανασκόπησης και ποιότικής έρευνας με την συμβολή ερωτηματολογίου να προσεγγίσει την άποψη των καταναλωτών απέναντι στηνν ηθική μόδα. Πως την αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές και το πως οι ιδεολογικές αντιλήψεις δρουν στην καθημερινότητα τους και στις επιλογές τους. Όπως φάνηκε, από τα αποτελέσματα η ηθική μόδα έχει αναστρέψει τον τρόπο σκέψης των καταναλωτών , βοηθώντας τους να προσεγγίζουν πιο «ηθικά» τις επιλογές τους.