Η συμπεριφορά, η κουλτούρα και η επιρροή των καταναλωτών μέσα από το ψηφιακό μάρκετινγκ και την τεχνητή νοημοσύνη.

Μπερμπέρη, Ελευθερία (2022)

Thesis

Στη σύγχρονη εποχή, ο τομέας των επικοινωνιών έχει γνωρίσει σημαντική ανάπτυξη, εξαιτίας του ότι η τεχνολογία στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών αναπτύσσεται ραγδαία και έχει προσφέρει πλήθος μέσων και εργαλείων για την πραγματοποίηση κάθε δραστηριότητας. Η εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του εμπορίου. Ως εκ τούτου, οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ καλούνται να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες αυτού του σύγχρονου περιβάλλοντος μέσω της αυξημένης χρήσης των καναλιών του ψηφιακού μάρκετινγκ και τη διαμόρφωση των στρατηγικών επικοινωνίας της επιχείρησης ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες, καθώς και μέσω της αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης που πλέον θεωρείται εξαιρετικά σημαντική για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει την επίδραση του ψηφιακού μάρκετινγκ και της τεχνητής νοημοσύνης στην συμπεριφορά και την κουλτούρα των καταναλωτών, καθώς και την επιρροή των τελευταίων στην διαμόρφωσή τους. Πρόκειται για μία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Η αναζήτηση των σχετικών πηγών έγινε ηλεκτρονικά μέσω των ψηφιακών βάσεων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Google Scholar, του researchgate, του sciencedirect και των ιστοτόπων περιοδικών σχετικών με το υπό εξέταση πεδίο, καθώς και βιβλιοθηκών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Από την εξέταση των διαθέσιμων πηγών, διαπιστώθηκε ότι, πράγματι, στη σύγχρονη εποχή ο ρόλος του διαδικτύου και, ειδικότερα, του ψηφιακού μάρκετιγνκ, καθώς και της τεχνητής νοημοσύνης για τις επιχειρήσεις κάθε είδους είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς συμβαδίζει με τις ανάγκες της εποχής και μπορεί να καλύψει περισσότερο πλήρως και ικανοποιητικά τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις των καταναλωτών. Το ψηφιακό μάρκετινγκ και η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται ότι έχουν σημαντική επίδραση στη διαμόρφωση της κουλτούρας και της συμπεριφοράς των καταναλωτών. Μάλιστα, πρόκειται για μία σχέση αμοιβαίας αλληλεπίδρασης, καθώς φαίνεται ότι η επίδραση είναι εξίσου σημαντική προς τις δύο κατευθύνσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο για τις επιχειρήσεις του 21ου αιώνα να λαμβάνουν υπόψη τα στοιχεία της συμπεριφοράς και της κουλτούρας των καταναλωτών, αλλά και να αξιοποιούν κάθε σύγχρονο μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για την προώθηση των προϊόντων τους και, ακόμη περισσότερο, την οικοδόμηση μίας σχέσης εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό.