Επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου

Kyriakou, Eupraxia (2014)

Job satisfaction of nurses is associated with the quality of the health services, the sustainability of health systems, and user’s satisfaction of health services. This study examined the job satisfaction of nursing staff, working in Paphos General Hospital. The subject pool consisted of n=160 nurses, while the final sample was reduced to n=151 nurses, from all the 320 registered nurses employed in public hospital, the Paphos General Hospital. The sample was randomly chosen and therefore it is believed that is representative of the general population of registered nurses. Questionnaires were used in this study, as they constitute a valid and reliable tool for gathering research data. This study is quantitative and the statistical analysis was performed with the SPSS 19.0 statistical tool. The 111 participants were females and 40 males, aged 21-60 years. The youngest participant was 21 years old while the oldest participant was 60 years old. The predominant age group of the participants was the 21-30 age group (49.7%). Regarding the educational level, the half of the participants were master holders and the majority (62.9%) were permanent. Most of the participants in the study reported moderate to fairly job satisfaction. They also reported moderate to fairly satisfied with their colleagues, from their job, the general working conditions, by their supervisor, to develop their skills and competences, and opportunities for promotion and advancement. They also reported, they are moderately satisfied about leadership and employer, almost quite satisfied with the social valuation, and slightly too moderately satisfied with their fees.

Thesis

Η επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών συσχετίζεται με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, καθώς και την ικανοποίηση των χρηστών υπηρεσιών υγείας. Η παρούσα εργασία μελετά την επαγγελματική ικανοποίηση του νοσηλευτικού προσωπικού που εργάζεται στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου. Το δείγμα το αποτέλεσαν N=160 νοσηλευτές και το τελικό N=151 νοσηλευτές, από το σύνολο των 320 εγγεγραμμένων νοσηλευτών που εργάζονταν στον κλινικό χώρο του δημόσιου Γενικού Νοσοκομείου Πάφου. Η επιλογή του δείγματος έγινε με απλή τυχαία δειγματοληψία και είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού. Το εργαλείο μέτρησης που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο, που καθίσταται ως έγκυρο και αξιόπιστο για την έρευνα. Η έρευνα είναι ποσοτική, και η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 19.0. Το δείγμα του πληθυσμού που ανταποκρίθηκε στην έρευνα αποτελείται από 111 γυναίκες και 40 άντρες νοσηλευτές, ηλικίας 21-60 ετών. Η επικρατέστερη ηλικία των νοσηλευτών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 21-30 ετών (49,7%). Η πλειοψηφία των νοσηλευτών (62,9%) είναι μόνιμοι και οι μισοί κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου. Οι νοσηλευτές που πήραν μέρος στην παρούσα έρευνα τείνουν κατά μέσο όρο να είναι μέτρια προς αρκετά ικανοποιημένοι στο σύνολο. Συνάμα, οι νοσηλευτές δήλωσαν, μέτρια προς αρκετά ικανοποιημένοι από τους συναδέλφους, από το αντικείμενο εργασίας τους, από τις γενικές συνθήκες εργασίας τους, από τον προϊστάμενο τους, την αξιοποίηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους και τις δυνατότητες προαγωγής και εξέλιξης. Συνάμα, δήλωσαν ότι είναι μέτρια ικανοποιημένοι σχετικά με την ηγεσία και εργοδότη, σχεδόν αρκετά ικανοποιημένοι από την κοινωνική αποτίμηση και λίγο προς μέτρια ικανοποιημένοι από την αμοιβή τους. Λέξεις κλειδιά: επαγγελματική, ικανοποίηση, διοίκηση, νοσηλευτής.