Επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων στις υπηρεσίες υγείας. Η περίπτωση των νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.

Neophytou, Gianoulla (2014)

Thesis

Εισαγωγή: Παγκοσμίως διαπιστώνεται μια αυξανόμενη τάση του νοσηλευτικού προσωπικού να εγκαταλείπει τις νοσηλευτικές θέσεις εργασίας στα νοσοκομεία και οι έρευνες δείχνουν ως κυριότερο λόγο για τη χαμηλή ελκυστικότητα του επαγγέλματος την έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης (Ε.Ικ.) Σκοπός: Η εκτίμηση της επαγγελματικής ικανοποίησης των νοσηλευτών και των παραγόντων που την καθορίζουν και η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ επαγγελματικής ικανοποίησης και πρόθεσης αποχώρησης. Η μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ικανοποίηση και την υγεία των εργαζομένων στα επαγγέλματα υγείας έχει καθοριστική σημασία για την επιτυχία ενός συστήματος υγείας. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των νοσηλευτών και πιο συγκεκριμένα του νοσηλευτικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου.