Ανάλυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ στην Ελλάδα. Η περίπτωση του νομού Θεσσαλονίκης.

Christidou, Sophia (2014)

Thesis

Κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκέντρωση δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη ή μη χαρακτηριστικών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα από τα Δημόσια Ιδρύματα Επαγγελματικής Κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης. Επίσης διερευνάται η αλληλεπίδραση και η ανταγωνιστικότητα αυτών των Ιδρυμάτων σε σχέση με τα αντίστοιχα Ιδιωτικά ΙΕΚ. Για το σκοπό αυτό στην 1η ενότητα γίνεται η περιγραφή του Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος ως εργαλείου ανάπτυξης μιας επιχείρησης, των τρόπων απόκτησής του, και των κινδύνων που αυτοί οι τρόποι εμπεριέχουν. Στη 2η ενότητα σκιαγραφείται ο θεσμός των ΙΕΚ και απαριθμούνται τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στο Νομό Θεσσαλονίκης. Τέλος, στην 3η ενότητα της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάδειξη των χαρακτηριστικών που συντελούν στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα Δημόσια ΙΕΚ όπως και την επίτευξη ή μη χαρακτηριστικών που συντελούν στην δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στα άμεσα ανταγωνιστικά Ιδιωτικά ΙΕΚ. Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα στους Διευθυντές των ΙΕΚ που περιλαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο με πέντε θεματικές ενότητες, α) Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – γενικά, β) Ανταγωνιστικές στρατηγικές γ) Η διαχείριση ανθρωπίνων πόρων δ) Η ένταση προβολής και ε) Η ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.