Ο ρόλος του διευθυντή του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας και της διαφορετικότητας

Karatasiou, Eleni (2015)

This research deals with the role of the school principal in managing otherness and diversity. The school principal is the most appropriate person for growing anti-racist climate in the school unit. Therefore, the aim of this research is to examine the school principals’ views toward managing otherness and diversity, with a view to identifying the level of their updating and recording strategies for improving the existing situation. The sample consists of 160 principals of school units of Primary and Secondary Education in Central Macedonia. Sampling is non-probability sampling, and the questionnaires were sent by e-mail. 140questionnaires out of 160 were finally replied. The results of this study are highly relevant to issues of intercultural education, such as school bullying, diversity and disabilitymanagement, acceptance of diversity, creation of cooperative and positive school environment. In this context, it is worthwhile reinforcing teachers’ initiative ininnovative actions by training.

Thesis

Η παρούσα έρευνα πραγματεύεται τον ρόλο του διευθυντή του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας και της διαφορετικότητας. Ο διευθυντής του σχολεἰου είναι το πλέον κατάλληλο πρόσωπο για την καλλιέργεια αντιρατσιστικού κλίματος μέσα στη σχολική μονάδα. Συνεπώς, σκοπός της παρούσας ἐρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των διευθυντών όσον αφορά στη διαχείριση της ετερότητας και της διαφορετικότητας, με απώτερο σκοπό να εντοπιστεί το επίπεδο ενημέρωσής τους και να καταγραφούν στρατηγικές για τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Το δείγμα αποτελείται από 160 διευθυντές σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας. Η δειγματοληψία είναι δειγματοληψία μη πιθανότητας, και τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικά. Από τα 160 ερωτηματολόγια ελήφθηκαν τελικώς απαντήσεις από 140. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρουσιάζουν μεγάλη σημασία για τα θέματα που αφορούν στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Τέτοια είναι, η ενδοσχολική βία, η διαχείριση της ετερότητας και της αναπηρίας, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η δημιουργία συνεργατικού και θετικού κλίματος. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών για καινοτόμες δράσεις μέσω της επιμόρφωσης.

Collections: