Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στην στελέχωση των μονάδων υγείας: το νομικό πλαίσιο

Charalambous, Elena (2014)

Background: Due to the economic recession and fiscal consolidation there was an increased of premature retirement rate among state employers as well as an increase of traffic in public hospitals that face inadequate staffing. These facts have brought the staffing of public hospitals issue and the legislative framework in front of the administration of health services as an imperative issue. Aim: The aim of the current paper work is to record the legal framework in Cyprus regarding the human resource management and staffing of health facilities in particular. Methodology: The methodology that was used for the fulfilment of the current work was the literature review of international and Greek sources along with the legal framework of the Republic of Cyprus. The collection of data was accomplished through electronic databases (EBSCO and PubMed), internet and through the use of the academic library. Results: Reviewing the legal framework of the Republic of Cyprus have found nine laws referring to the staffing of public and private health services. The legal framework illustrates precisely how jobs are being decided and published, how are the hiring procedures must be done in the public sector as well as what the ratio of nurses and patients should be in private hospitals. Still exploring the legal framework we could not mention the recent laws that have been passed to prohibit filling jobs in the public sector. Conclusion: The success of health units and the increase of the public sector efficiency depend on the adequate staffing. Although the public sector has not found any legal framework specifying the proportion of health professionals according to the number of beds or the number of patients visiting public hospitals, it is important to have laws that will be put into practice to improve health services.

Thesis

Εισαγωγή: Λόγω της οικονομικής ύφεσης και των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης έχουν παρατηρηθεί αυξημένα ποσοστά πρόωρων αφυπηρετήσεων ανάμεσα στους δημόσιους υπαλλήλους, καθώς επίσης και αυξημένη επισκεψιμότητα στα δημόσια νοσηλευτήρια, τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υποστελέχωσης. Τα πιο πάνω φαινόμενά έχουν φέρει το θέμα της στελέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων και το νομοθετικό της πλαίσιο επιτακτική ανάγκη για την διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η καταγραφή του νομικού πλαισίου γύρω από το τομέα της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και συγκεκριμένα με τη στελέχωση των μονάδων υγείας στην Κύπρο. Μεθοδολογία: Η επίτευξη του σκοπού αυτού θα πραγματοποιηθεί μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση της διεθνούς αλλά και ελληνικής βιβλιογραφίας καθώς και του νομικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η συλλογή των δεδομένων έχει πραγματοποιηθεί μέσα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (EBSCO και PubMed), το διαδίκτυο, αλλά και μέσα από τη χρήση ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης. Αποτελέσματα: Κατά την ανασκόπηση του νομικού πλαισίου της Κυπριακής Δημοκρατίας βρέθηκαν 9 νομοθεσίες οι οποίες αναφέρονται στη στελέχωση των δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Το νομικό πλαίσιο της Κυπριακής Δημοκρατίας επεξηγεί επακριβώς με ποιο τρόπο αποφασίζονται και δημοσιεύονται οι θέσεις εργασίας, με ποιο τρόπο γίνονται οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα καθώς επίσης και ποια θα πρέπει να είναι η αναλογία νοσηλευτών και ασθενών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Παρόλα αυτά διερευνώντας το νομικό πλαίσιο δε θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε και τις τελευταίες νομοθεσίες που έχουν ψηφιστεί για την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα. Συμπεράσματα: Η επιτυχία των υγειονομικών μονάδων και κατά συνέπεια η αύξηση της αποδοτικότητάς του εξαρτάται από την σωστή στελέχωση. Αν και στο δημόσιο τομέα δεν έχει βρεθεί οποιοδήποτε νομικό πλαίσιο που να αναφέρει την αναλογία των επαγγελματιών υγείας ανάλογα με τις κλίνες ή τον αριθμό των ασθενών που επισκέπτονται τα δημόσια νοσηλευτήρια, είναι σημαντικό να θεσμοθετηθεί έτσι ώστε να μπει σε εφαρμογή για την βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.