Η επίδραση της εφαρμογής του αγροτικού αναδασμού στις αξίες γής. Η περίπτωση της Αναρίτας

Theodorou, Marilena (2012)

Thesis

Ο αναδασμός είναι ένα ανθρωποκεντρικό σχέδιο υποδομής που συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω του σχεδίου αναδασμού, επιλύονται πολλά και χρόνια ιδιοκτησιακά προβλήματα που πηγάζουν από το αναχρονιστικό σύστημα διακατοχής της γης και τίθενται οι ορθολογιστικές βάσεις για αποδοτική αξιοποίηση της γεωργίας. Η οικονομική θεωρία και τα εμπειρικά ευρήματα, υποδεικνύουν ότι η αποδοτικότητα της γεωργικής παραγωγής, ασκεί σημαντική επιρροή στις αξίες γης. Εντούτοις, η γεωργική παραγωγή δεν είναι ο μόνος παράγοντας που επηρεάζει τις τιμές των αγροτεμαχίων. Χαρακτηριστικά των αγροτεμαχίων, τα οποία δημιουργούνται, τροποποιούνται και βελτιώνονται με την εφαρμογή του αναδασμού, όπως το μέγεθος, η προσβασιμότητα, το ιδιοκτησιακό καθεστώς (συνιδιοκτησία), το σχήμα και η δυνατότητα άρδευσης είναι επίσης παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Ο κύριος στόχος της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση του κατά πόσο η εφαρμογή του αγροτικού αναδασμού επηρεάζει τις αξίες γης. Για το σκοπό αυτό, εξετάζεται η εγγενής αξία των χαρακτηριστικών των τεμαχίων που εμπίπτουν στην περιοχή αναδασμού Αναρίτας, της Επαρχίας Πάφου μέσω της ανάλυσης της αξίας της αγροτικής γης, με τη μέθοδο της ωφελιμιστικής αποτίμησης. Κατά την εφαρμογή της μεθόδου αξιοποιούνται δεδομένα απο αγοραπωλησίες τεμαχίων, κατά τη χρονική περίοδο 1995 – 2011, τα οποία αναλύονται με τη βοήθεια ενός ημιλογαριθμικού μοντέλου πολλαπλής παλινδρόμησης. Τα κύρια αποτελέσματα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, υποδεικνύουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ της αξίας της γης και των χαρακτηριστικών της μεγάλης έκτασης, της παρουσίας δρόμου, της δυνατότητας άρδευσης και του κανονικού σχήματος των αγροτεμαχίων, τα οποία δημιουργούνται και βελτιώνονται με την εφαρμογή του αγροτικού αναδασμού. Ως εκ τούτου, ο αγροτικός αναδασμός φαίνεται να έχει θετική επίδραση στις αξίες γης.

Collections:
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων