Οι πρόνοιες του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224 για διαχωρισμό γεωργικής γης και η κατάχρηση τους από επιχειρηματίες γης για δημιουργία «αγροτεμαχίων» με σκοπό την ανέγερση κατοικιών

Efstathiou, Stephanos (2012)

Thesis

Ο διαχωρισμός των τεμαχίων που εμπίπτουν σε γεωργική γη διενεργείται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 27 του Κεφαλαίου 224. Σήμερα αρκετοί επιχειρηματίες γης εκμεταλλευόμενοι τις πρόνοιες του άρθρου 27 του Κεφαλαίου 224 για διαχωρισμό γεωργικής γης δημιουργoύν αγροτεμάχια στην ουσία έτοιμα «οικόπεδα» με σκοπό την ανέγερση κατοικιών.

Collections:
Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων
Except where otherwise noted, this item's license is described as Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού και κάτοχου των πνευματικών δικαιωμάτων