Η έννοια της ειδικής ιδιωτικής παραγωγικής επένδυσης

Athanasopoulos, Constantinos GE. (2012)

Book chapter

Η οριοθέτηση της έννοιας της επενδυσης είτε αυτή είναι "δημόσια" είτε "ιδιωτική" (παραγωγική) είναι πολλαπλώς επιτακτική και όχι μόνον διότι ο Έλλην Κυνικός Φιλόσοφος Αντισθένης διετύπωσε την άποψη, ότι "αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψις".

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/