Εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιολόγηση αποδοτικότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Fotakaki, Chrysoula (2014)

Ως Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (Δ ΑΠ) ή απλώς Διοίκηση (ΔΠ) νοείται κάθε προσπάθεια και η αναπόσπαστη λειτουργία μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού να αντιμετωπίζει και να διαχειρίζεται το ανθρώmνο δυναμικό της. Καθώς, μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε επιχείρηση. Σκοπός της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων είναι η ανεύρεση, η επιλογή και κατ' επέκταση η εξασφάλιση του λεγόμενου «σωστού» και εξειδικευμένου προσωπικού που θα επανδρώσει τον οργανισμό και ποιοτικά και ποσοτικά, με τελικό στόχο την καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία αυτού, μέσω της αποδοτικότητας και της μέγιστης αξιοποίησής του ανά πάσα στιγμή.