Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο

Μοδίτη, Γιωργούλλα (2016)

The present survey recorded the role of teachers in the modern school an issue that is considered sufficiently important. All the parameters that affect educators are studied both in their personality and their professionalism. As shown the daily lives of teachers and their effectiveness is influenced by the school in which they teach, the culture, school climate, the director and especially the developments of today's society which in turn affect, either negative or positive, school units and hence our place future citizens. Nowadays the role of the teacher is the most complex and demanding. In his hands are the citizens of tomorrow that can shape the future and make it suitable also for future generations. For this reason the role of the teacher and his daily work are important both in the development of society and the advancement of education. The work of education requires a daily combination of various factors, human and otherwise, which make the selection of teachers and their success in their work difficult and demanding than ever. So, I think teachers should be flexible and adaptable people with vision. Mainly be teachers, to contribute and they as much as possible in shaping our society and be able to cope as best as possible the challenges of the new era

Thesis

Στην παρούσα εργασία καταγράφεται ο ρόλος των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο σχολείο, στο σχολείο της σημερινής εποχής, θέμα που θεωρείται αρκούντως σημαντικό. Μελετούνται όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς τόσο στην προσωπικότητά τους όσο και στην επαγγελματικότητά τους. Όπως φαίνεται η καθημερινότητα των εκπαιδευτικών και η αποτελεσματικότητά τους επηρεάζονται από το σχολείο στο οποίο διδάσκουν, την κουλτούρα του, το σχολικό κλίμα, τον διευθυντή και κυρίως από τις εξελίξεις της σημερινής κοινωνίας που με τη σειρά τους επηρεάζουν, είτε αρνητικά είτε θετικά, τις σχολικές μονάδες και κατ’ επέκταση τους αυριανούς πολίτες του τόπου μας. Στην εποχή μας ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πλέον πολύπλοκος και απαιτητικός. Στα χέρια του βρίσκονται οι αυριανοί πολίτες που μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον και να το καταστήσουν κατάλληλο και για τις επόμενες γενιές. Για τον λόγο αυτό ο ρόλος του εκπαιδευτικού και το καθημερινό του έργο έχουν μεγάλη σημασία τόσο στην εξέλιξη της κοινωνίας όσο και στην πρόοδο της παιδείας. Το έργο του εκπαιδευτικού απαιτεί έναν καθημερινό συνδυασμό ποικίλων παραγόντων, ανθρωπίνων και μη, που καθιστούν την επιλογή των εκπαιδευτικών αλλά και την επιτυχία τους στο έργο τους δύσκολη και απαιτητική όσο ποτέ άλλοτε. Έτσι, θεωρώ πως οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι άνθρωποι ευέλικτοι και ευπροσάρμοστοι, με όραμα. Κυρίως να είναι παιδαγωγοί, για να συμβάλλουν κι αυτοί όσο το δυνατόν περισσότερο στην διαμόρφωση της κοινωνίας μας και να μπορούν να ανταπεξέλθουν όσο το δυνατόν καλύτερα στις προκλήσεις της νέας εποχής.