Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Boukouvala, Eudokia ; Georgi, Neratzia Julia (2010)

Article

Η παρούσα εργασία έχεις ως στόχο την επίτευξη μιας σχεδιαστικής λύσης για τον χώρο του εκπαιδευτικού ιδρύματος της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Η εν λόγω λύση οφείλει να είναι λειτουργική αλλά συγχρόνως και αισθητικά εναρμονισμένη με το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, πραγματοποιείτε έρευνα σε τρείς τομείς, ώστε να καταλήξουμε σε κάποιες βασικές αρχές σχετικά με τις ανάγκες του χώρου. Ο πρώτος τομέας έρευνας είναι σχετικά με τις κηποτεχνικές εφαρμογές που εξελίχτηκαν ανά τους αιώνες. Μέσω αυτού οδηγούμαστε στην επιλογή της κατάλληλης για τον χώρο μας κηποτεχνικής εφαρμογής. Ο δεύτερος τομέας έρευνας έχει να κάνει με μία μικρή αναφορά στο Μεσογειακό τοπίο και τα είδη χλωρίδας που συναντώνται. Με βάση αυτό το κομμάτι της έρευνας γίνετε η προσπάθεια για έναν σχεδιασμό φιλοπεριβαλλοντικό με στοιχεία της τοπικής χλωρίδας. Το τρίτο και σημαντικότερο κομμάτι έρευνας έχει να κάνει με τις απόψεις του κοινού σε σχέση με τον χώρο μελέτης μας. Οι απόψεις του κοινού ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες τους, Μελετώντας όλα τα παραπάνω καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι για να δουλέψουμε την πρότασή μας θα θέσουμε κάποιες αρχές σχεδίασης. Αυτές ακολουθήθηκαν για την ανάπλαση-διαμόρφωση του εν λόγω εκπαιδευτικού ιδρύματος με γεωργικό χαρακτήρα. Εν συντομία αυτές οι αρχές είναι η κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του χώρου, η ανάδειξη του εκπαιδευτικού χαρακτήρα και η ανάδειξη των σημαντικότερων ιστορικών στοιχείων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/