Συμμετοχικός σχεδιασμός περιβάλλοντα χώρου Πανεπιστημιουπόλεων: περίπτωση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου στην Κομοτηνή

Georgi, Neratzia Julia ; Kyriakou, Vanta ; Polizou, Evaggelia (2010)

The aim of this paper is tο present planning proposals for the Uniνersity Campus near the city of Komotini, which includes the departments of Gymnastics Academy, Law and Literature. The methodology used was the αnalysis of the current situation ίn the area, propose new ideas tο upgrade the site and design α general project to organize the campus. Finally, create detaίled plans lor specifίc pαrts of the campus and balance two dίfferent issues - artifίcial landscape αnd natural landscape. The surrounding area of the Gymnastics Academy was analyzed in detαil. There were designed plans, sections, axonometric drαwings with modern graphics. Result of the redesign αnd upgrade of the Uniνersity Campus wίll be the creation of an attraction pole for the citizens of Komotini and an interesting place for the students tο liνe and study.

Article

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιαστούν προτάσεις σχεδιασμού του περιβάλλοντα χώρου της Πανεπιστημιούπολης του Δημοκρίτειου, που βρίσκεται έξω από την πόλη της Κομοτηνής και περιλαμβάνει τα τμήματα Φυσικής Αγωγής, Νομικής και Φιλολογίας. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε: ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και διερεύνηση σχεδιασμού αντίστοιχων χώρων, προτάσεις συνολικού ανασχεδιασμού με στόχο την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση της Πανεπιστημιούπολης και λεπτομερέστερο σχεδιασμό σε επιλεγμένα σημεία του χώρου, με τη χρήση κατάλληλων σχεδιαστικών εργαλείων. Στόχος του σχεδιασμού ήταν να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ του φυσικού τοπίου και του δομημένου χώρου σε ένα περιβάλλον όπου κυρίαρχη είναι η εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα προσφέρεται ως πόλος έλξης για την ευρύτερη κοινωνία της Κομοτηνής. Λέξεις- Κλειδιά: Αρχιτεκτονική Τοπίου, Πανεπιστημιούπολη, Συμμετοχικός σχεδιασμός

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/