Αξιοποίηση περιαστικών δασών. Μελέτη της περίπτωσης του περιαστικού δάσους Αθαλάσσας, στη Λευκωσία, και του περιαστικού δάσους Πέγειας, στην Πάφο.

Charalambous, Giorgos ; Georgi, Neratzia Julia (2017)

Working Paper

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της βέλτιστης αξιοποίησης του περιαστικού δάσους Αθαλάσσας, στη Λευκωσία, και του περιαστικού δάσους Πέγειας, στην Πάφο, μέσω της διερεύνησης και ανάλυσης της άποψης του κοινού, αναφορικά με τη μορφή, τη σύνθεση και τη λειτουργία τους, ώστε σ’ αυτά να αναπτυχθούν χώροι πολλαπλής χρήσης και μεμονωμένων ευκολιών, με σκοπό την καλλιέργεια και προώθηση της δασικής αναψυχής και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών στους χώρους αυτούς, και τη δημιουργία ενός φυσικού περιβάλλοντος, που να είναι υγιές, όμορφο και να έχει διάρκεια. Μετά από επιτόπου επισκέψεις στα περιαστικα δάση Αθαλάσσας και Πέγειας, και άντλησης πληροφοριών από το Τμήμα Δασών Κύπρου καθώς και από αντίστοιχη βιβλιογραφία, γίνεται λεπτομερής καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των χαρακτηριστικών τους και παρουσίαση των δύο περιοχών. Στη συνέχεια εφαρμόσθηκε η μεθοδολογία του ερωτηματολογίου στους επισκέπτες των περιαστικών δασών, το οποίο σχεδιάστηκε μετά από αλλεπάλληλες επισκέψεις στα περιαστικά δάση Αθαλάσσας και Πέγειας και μελέτη της φυσικής κατάστασης, των εγκαταστάσεων, των ευκολιών και των προβλημάτων που υπάρχουν στα δύο περιαστικά δάση. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις με βάση την αρχή της αειφορίας και του βιοκλιματικού σχεδιασμού, καθώς και της διατήρησης της μορφής και της σωστής ένταξης στο φυσικό περιβάλλον.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/