Α.Υ.Ε 1896 Α/5/1, Εκθέσεις Πρέσβεων και Προξένων

Unknown author (1896-02-29)

Greek: Πρόκειται για σπάνιο αρχειακό υλικό στο οποίο υπάρχουν αναφορές για την Κύπρο από το ΥποΠροξενείο της Ελλάδας μεταξύ των ετών 1891-1900. English: Rare archive material including reports from the SubConsulate of Greece concerning Cyprus,between the years 1891-1900.

Text