Α.Υ.Ε 1891 Φακ. Γ34/9: Αναπληρωτές Πρόξενοι και Υποπρόξενοι

Unknown author (1891)

Greek: Πρόκειται για σπάνιο αρχειακό υλικό στο οποίο υπάρχουν αναφορές για την Κύπρο από το ΥποΠροξενείο της Ελλάδας μεταξύ των ετών 1891-1900. English: Rare archive material including reports from the SubConsulate of Greece concerning Cyprus,between the years 1891-1900.

Text