Α.Υ.Ε 1892 Φακ Γ33/1: Σύσταση - δικαιοδοσία - κατάργηση Πρυτανικών Αρχών

Unknown author (1892)

Greek: Πρόκειται για σπάνιο αρχειακό υλικό στο οποίο υπάρχουν αναφορές για την Κύπρο από το ΥποΠροξενείο της Ελλάδας μεταξύ των ετών 1891-1900. English: Rare archive material including reports from the SubConsulate of Greece concerning Cyprus,between the years 1891-1900.

Text