Ανδρέας Χατζηευαγγελή, καταγόμενος εκ Θεσαλίας εγκατεστημένος εν Κύπρω μετά μακράν νόσον ετελεύτησε...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1896-09-19)

Other

Collections: