"Αγαπημένε Αλέκο..": δύο άγνωστες επιστολές τοπυ Γιάννη Ρίτσου

Klapsis, Antonis (2008)

Article

Η καταστροφή του αρχείου του Γιάννη Ρίτσου κατά τη διάρκεια των Δεκεμ βριανών του 1944 έχει στερήσει από τoυς μελετητές του έργου και της γενικότερης δράσης του ποιητή τη δυνατότητα πρόσβασης σε μη δημοσιευμένα κείμενά του της μεσοπολεμικής περιόδου. Το έλλειμμα αυτό, βέβαια, μπο- ρεί ως ένα βαθμό να αντισταθμιστεί από την ύπαρξη των αντίστωχων δημοσιευμένων, τα οποία, δεδομένου του ικανού αριθμού τους, παρέχουν μία αρ- κετά ξεκάθαρη εικόνα για τις αντιλήψεις του Ρίτσου γύρω από τα τεκταινό- μενα αυτής της ταραγμένης περιόδου της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Βαθιά πολιτικοποιημένος, άλλωστε, ο Ρίτσος δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχος στις συγκλoνιστικές εξελίξεις που σημάδεΨαν τα χρόνια που ακολούθησαν τη λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, και ειδικότερα τη δεκαετία του 1930. Από αυτήν την άποψη, επομένως, η ανεύρεση και η σuνακόλοuθη δημοσίευση δύο άγνωστων έως σήμερα επιστολών του πoιητή, σuνεισφέρει αποφασιστικά στη συμπλήρωση των στωχείων που διαθέτουμε σχετικά με τις ιδεολογικοπολιτικές αντιλήψεις του Ρίτσου, δίνοντας ταυτόχρονα το έναυσμα για την αναψηλάφηση κεντρικών ζητημάτων που διατρέχουν σημαντι κό μέρος του κυρίως ποιητικού του έργου της ίδιας περιόδοu.

Collections:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/