Συμφορά βαρειά ενέσκηψεν επί τον οίκον του εν Λάρνακι Προξένου της Ελλάδος κ. Φιλήμονος...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1898-03-19)

Other

Collections: