Μικραί ειδήσεις: και πάλιν η Ελλην. Κυβέρνησις απέστειλε δια του εν Λάρνακι Προξένου...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1898-06-25)

Other

Collections: