Επί τη απελευθερώσει της Κρήτης: παγκύπριος πανηγυρισμός: η εορτή εις τας άλλας πόλεις

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1898-12-16)

Other

Collections: