Ολιγόστιχα: ο εν Λάρνακι Πρόξενος της Ελλάδος κ. Φιλήμων...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-03-17)

Other

Collections: