Ολιγόστιχα: ανεχώρησαν δια του Αυστριακού...

Ερευνητικό Πρόγραμμα Coop 2002 (1900-05-26)

Other

Collections: